แบบสำรวจความพึงพอใจของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลยในการเข้าใช้บริการศูนย์วิทยบริการและห้องสมุด
คำชี้แจง แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งสิ้น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการห้องสมุด
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริการห้องสมุด
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ *
สถานภาพ *
แผนกวิชา *
ตอนที่ 2 ลักษณะการใช้บริการห้องสมุด
จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการห้องสมุดต่อระยะเวลา 1 เดือน *
ช่วงเวลาในการเข้าใช้บริการห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ประเภทงานที่ท่านเข้าใช้บริการห้องสมุด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อบริการห้องสมุด
ด้านทรัพยากรสารสนเทศและการบริการสารสนเทศ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
ด้านกระบวนการ / ขั้นตอนการให้บริการ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
มีขั้นตอนการให้บริการที่เป็นระบบ
มีระยะเวลาการยืม-คืนเหมาะสมกับการให้บริการ
การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารถค้นหาได้ง่ายและรวดเร็ว
เวลาที่ให้บริการ (เวลาเปิด-ปิด) มีความเหมาะสม
ด้านบุคลากร *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
บุคลากรให้คำแนะนำและช่วยเหลือในการให้บริการ
บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพและกิริยามารยาทที่ดี
บุคลากรแต่งกายสุภาพและมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม
ด้านสถานที่ / สิ่งอำนวยความสะดวก *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
มีป้ายบอกประเภทสิ่งพิมพ์ที่ชัดเจน สะดวกต่อการค้นหา
จุดบริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi) มีประสิทธิภาพและเพียงพอ
ด้านการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ *
น้อยที่สุด
น้อย
ปานกลาง
มาก
มากที่สุด
การแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ กิจกรรมและทรัพยากรสารสนเทศใหม่ มีความสม่ำเสมอ
มีหลากหลายช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับบริการ และกิจกรรมต่าง ๆ
ข้อเสนอเเนะ
ข้อเสนอเเนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของศูนย์วิทยบริการเเละห้องสมุด
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy