הצהרת בריאות אימוני ים ובריכה בעולם המים
Email address *
באשרי את התקנון, אני הח"מ מצהיר/ה בזאת כי:
1. בריאותי תקינה ואני כשיר/ה פיזית ונפשית להשתתף באימון/קורס מים פתוחים של עולם המים

2. אינני סובל/ת מבעיות בריאותיות ו/או רפואיות כלשהן ו/או העלולות להתעורר

3. כתוצאה מהשתתפותי בים כאמור לא תפגע בבריאותי, בטחוני, נוחיותי או מצבי הפיזי, כי מצבי הגופני והנפשי נבדק ואושר בטרם השתתפותי בידי רופא מוסמך ולא נמצא כל ממצא חריג.

4. ידוע לי כי השחיה בים כרוכה במאמץ פיזי ואני מבין/נה כי השתתפותי במידה ואיני כשיר/ה גופנית כיאות, עלולה לסכן את בריאותי.

5. במידה ויחול שינוי במצבי הפיזי או הנפשי אעדכן מיד את חברת עולם המים.

6. השחיה בים באחריותי הבלעדית וידוע לי כי החברה המארגנת והמאמנים או כל גוף אחר לרבות עולם המים של אורי סלע, לא ישאו בכל אחריות לנזק כלשהוא שיגרם לי לרבות נזקי גוף ו/או נפש שיגרמו לי בים במהלכו או אחריו ואף לא בגין אובדן ציוד כלשהוא וכי אין ולא יהיו לי כל טענות ו/או תביעות מכל סוג שהוא כלפי החברה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק שיגרם לי ו/או לרכושי.

7. הורה של שחיין/נית אשר הינו/ה מתחת לגיל ל-18 מתחייב באישורו את התקנון הנ"ל, כי הוא מאשר את השתתפות בנו/ביתו אשר יהיו כפופים לתקנון זה.

8. אני החתום/מה מטה נותן/נת בזה אישור למארגנים וכל הגופים הקשורים בשחיה בים למסור מידע רפואי שיתבקש אודותי הן בעל פה והן בכתב

9. הריני משחרר/ת ופוטר/ת בזאת את כל המוסדות, הגופים, לרבות הרופאים, והצוות הפרארפואי מחובת השמירה על הסודיות הרפואית בכל הקשור למצב בריאותי מהעבר ו/או אירוע הקשור בבריאותי מכל סוג שהוא. אין ולא תהיה לי כל טענה או תביעה מסוג כלשהוא למסירת המידע האמור.

10. אני מאשר/ת בזאת כי כל הזכויות, לרבות זכויות היוצרים וכל זכות אחרת, בתמונות ו/או צילומי וידאו ו/או סטילס שיצולמו במסגרת הפעילות, בין אם יפורסמו ברבים ובין אם לאו (להלן: "הצילומים"), יהיו שייכות לחברת עולם המים של אורי סלע והיא תהיה רשאית לעשות בצילומים כל שימוש שהוא בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לרבות לצרכים מסחריים, שיווקיים ופרסום, בכל מדיה ו/או פלטפורמה כראות עיניה של החברה, לרבות בשידורי טלוויזיה, אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, שלטי חוצות, עיתונות כתובה וכיוצ"ב.

11. אני מודע לעובדה שאימוני הים מתקיימים בחופים שאינם מוכרזים וללא נוכחות מציל וכי הם בדרגת סיכון גבוה

הנני מאשר/ת את האמור לעיל *
Required
שם פרטי + שם משפחה *
Your answer
מספר ת"ז *
Your answer
טלפון נייד *
Your answer
תאריך *
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Ori Sela's Water World.