Заявка для участі в XI Міжнародному Фестивалі Українського Театру “Схід — Захід” у Кракові
XI Міжнародний Фестиваль Українського Театру "Схід-Захід" | Międzynarodowy Festiwal Teatru Ukraińskiego "Wschód-Zachód" | International Festival of Ukrainian Theater "East-West"

Основна інформація (повне Положення про фестиваль знаходиться на сайті фестиваль www.wschod-zachod.com.pl)
Фестиваль відбуватиметься з 22 по 28 квітня 2024 року в м. Краків, Польща.
Фестиваль проводиться серед професійних театрів і аматорських студентських, дитячих та молодіжних театральних колективів, які представляють український та європейський театр в його різноманітті.
Заявка для участі в фестивалі приймається:
- для театрів з України до 28 грудня 2023 року;
- для театрів з інших країн до 25 грудня 2023 року.
Рекомендована кількість учасників від одного театру складає 15 осіб (включаючи виконавців, керівників та інших супроводжуючих осіб).

Технічні умови показу вистави:
a.    Організатори надають:
- сценічний майданчик для показу спектаклю із стандартним світлом, звуком і проектором з екраном, які має ця сцена – опис сцени, на якій кожен з вибраних театрів буде грати виставу буде узгоджено перед підписанням умови!
- Увага: фестивальні сцени мають розміри приблизно 6 х 6м чи 6 х 8 м, просимо звернути на це увагу при виборі вистави, яка подається на розгляд в заявці;
- елементарні, але складні до транспортування предмети і реквізити (стіл, стілець) – обов'язково уточнюються в технічній карті заявки для участі в Фестивалі.

Фінансові умови:
а. Професійні театри, які беруть участь у фестивалі оплачують фестивальний внесок у розмірі 100 євро від особи (для груп до 15 осіб виключно учасників фестивалю)
b. Аматорські театральні колективи, які беруть участь у фестивалі оплачують фестивальний внесок у розмірі 160 євро від особи (для груп до 15 осіб виключно учасників фестивалю)
c. Гості фестивалю (особи, що приїздять в складі театру, але перевищують ліміт 15 осіб від колективу; наукові діячі; діячі культури; студенти театральних та мистецьких навчальних закладів; учасники аматорських театральних колективів з опікунами ітд) , які беруть участь у фестивалі (участь як глядач у всіх фестивальних заходах) оплачують фестивальний внесок у розмірі 200 євро від особи
d. У фестивальний внесок включене проживання під час фестивалю (фестивальний хостел), харчування (континентальні сніданки і обіди) та проїзд міським транспортом.
e. Організатори покривають кошти відвідування фестивальних вистав і заходів спеціальної програми фестивалю для учасників
f. Учасники самотужки оплачують:
- витрати за дорогу до Кракова, Польща та витрати на повернення назад;
- візовий збір та оплата за послуги візового центру (при необхідності);
- страховий збір;
g. Державні і приватні підприємства та організації, які здійснили фінансову допомогу в організації Фестивалю (а також приїзді учасників) забезпечуються рекламою в ЗМІ, на офіційних сайтах Фестивалю та Фундації Масових Видовищ, їх торгові марки та логотипи використовуються при художньому оформленні заходів згідно з чинним законодавством
h. Внесок оплачується до 15 лютого 2024 року.

Офіційними мовами листування є українська, польська і англійська.
Театри можуть представити вистави без мовного обмеження, але Організатори звертаються з проханням до українських театрів, щоб вистави були українською мовою.
Театрам радиться врахувати міжнародний аспект глядацької аудиторії і обов'язково підготувати субтитри до вистави польською або англійською мовою. Організатори можуть надати окрему допомогу в цьому питанні. Технічні вимаганя до субтитрiв: Формат ppt/pptx(PowerPoint), тло чорного кольору, шрифт білий, максимально 4 стрічки тексту на одному слайді. Відібрані до участі вистави мають надіслати файл з субтитрам на перевірку до 15 лютого 2024 року.

Festiwal odbędzie się w dniach 22-28 kwietnia 2024 r. w Krakowie.
Festiwal odbywa się w gronie profesjonalnych teatrów i amatorskich studenckich, dziecięcych i młodzieżowych grup teatralnych reprezentujących ukraiński i europejski teatr w jego różnorodności.
Zgłoszenia do udziału w festiwalu przyjmowane są
- dla teatrów z Ukrainy do 28 grudnia 2023 r;
- dla teatrów z innych krajów - do 25 grudnia 2023 roku.
Zalecana liczba uczestników z jednego teatru to 15 osób (w tym wykonawcy, reżyserzy i inne osoby towarzyszące).
Warunki techniczne występu:
a.    Organizatorzy zapewniają:
- powierzchnię sceniczną do realizacji spektaklu ze standardowym oświetleniem, nagłośnieniem i projektorem z ekranem, który ta scena posiada - opis sceny, na której każdy z wybranych teatrów będzie realizował spektakl zostanie uzgodniony przed podpisaniem umowy!
- Uwaga: sceny festiwalowe mają wymiary ok. 6 x 6m lub 6 x 8m, prosimy o uwzględnienie tego przy wyborze spektaklu do zgłoszenia w aplikacji;
- elementarne, ale trudne w transporcie przedmioty i rekwizyty (stół, krzesło) - muszą być wyszczególnione w karcie technicznej zgłoszenia udziału w Festiwalu.
Warunki finansowe:
а. Profesjonalne teatry uczestniczące w festiwalu uiszczają opłatę festiwalową w wysokości 100 euro od osoby (dla grup do 15 osób wyłącznie uczestników festiwalu).
b. Amatorskie grupy teatralne uczestniczące w festiwalu uiszczają opłatę festiwalową w wysokości 160 euro od osoby (dla grup do 15 osób wyłącznie uczestniczących w festiwalu).
c. Goście festiwalu (osoby, które przyjeżdżają w ramach teatru, ale przekraczają limit 15 osób z zespołu; naukowcy; osobistości kultury; studenci teatralnych i artystycznych instytucji edukacyjnych; członkowie amatorskich grup teatralnych z opiekunami itp.), którzy uczestniczą w festiwalu (udział w charakterze widza we wszystkich wydarzeniach festiwalowych) uiszczają opłatę festiwalową w wysokości 200 euro od osoby.
d. Opłata festiwalowa obejmuje zakwaterowanie podczas festiwalu (hostel festiwalowy), wyżywienie (śniadania kontynentalne i obiady) oraz transport publiczny.
e. Organizatorzy pokrywają koszty uczestnictwa w spektaklach festiwalowych i wydarzeniach specjalnego programu festiwalowego dla uczestników.
f. Uczestnicy są odpowiedzialni za własne wydatki:
- koszty podróży do Krakowa i z powrotem;
- opłatę wizową i opłatę za usługi centrum wizowego (jeśli to konieczne);
- opłata za ubezpieczenie;
g. Publiczne i prywatne przedsiębiorstwa i organizacje, które udzieliły pomocy finansowej w organizacji Festiwalu (jak również przyjazdu uczestników), mają zapewnioną reklamę w mediach, na oficjalnych stronach internetowych Festiwalu i Fundacji Widowisk Masowych, ich znaki towarowe i logotypy są wykorzystywane w oprawie artystycznej wydarzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
h. Opłata zostanie uiszczona do 15 lutego 2024 roku.

Oficjalnymi językami korespondencyjnymi są ukraiński, polski i angielski.
Teatry mogą prezentować spektakle bez ograniczeń językowych, ale Organizatorzy proszą ukraińskie teatry o prezentowanie spektakli w języku ukraińskim.
Teatrom zaleca się wzięcie pod uwagę międzynarodowego aspektu publiczności i przygotowanie napisów do spektaklu w języku polskim lub angielskim. Organizatorzy mogą zapewnić osobną pomoc w tej kwestii. Wymagania techniczne dla napisów: format ppt/pptx (PowerPoint), czarne tło, biała czcionka, maksymalnie 4 linijki tekstu na slajd. Wybrane spektakle muszą przesłać plik z napisami do recenzji do 15 lutego 2024 r.


The festival will take place from April 22 to 28, 2024 in Krakow, Poland.
The festival is held among professional theaters and amateur student, children's and youth theater groups representing Ukrainian and European theater in its diversity.
Applications for participation in the festival are accepted
- for theaters from Ukraine until December 28, 2023;
- for theaters from other countries - until December 25, 2023.
The recommended number of participants from one theater is 15 people (including performers, directors and other accompanying persons).
Technical conditions for the performance:
a.    The organizers provide:
- a stage area for the performance with standard light, sound and a projector with a screen that this stage has - a description of the stage on which each of the selected theaters will play the performance will be agreed upon before signing the terms and conditions!
- Attention: festival stages are approximately 6 x 6m or 6 x 8m in size, please take this into account when choosing the performance to be submitted for consideration in the application;
- elementary, but difficult to transport items and props (table, chair) - must be specified in the technical application form for participation in the Festival.
Financial conditions:
а. Professional theaters participating in the festival pay a festival fee of 100 euros per person (for groups of up to 15 people exclusively of festival participants)
b. Amateur theater groups participating in the festival pay a festival fee of 160 euros per person (for groups of up to 15 people exclusively participating in the festival)
c. Festival guests (persons who come as part of the theater, but exceed the limit of 15 people from the team; scientists; cultural figures; students of theater and artistic educational institutions; members of amateur theater groups with guardians, etc.) who participate in the festival (participation as a spectator in all festival events) pay a festival fee of 200 euros per person
d. The festival fee includes accommodation during the festival (festival hostel), meals (continental breakfasts and lunches) and public transportation.
e. The organizers cover the cost of attending festival performances and events of the special festival program for participants
f. Participants are responsible for their own expenses:
- travel expenses to Krakow, Poland and return expenses;
- visa fee and payment for the services of the visa center (if necessary);
- insurance fee;
g. Public and private enterprises and organizations that have provided financial assistance in organizing the Festival (as well as the arrival of participants) are provided with advertising in the media, on the official websites of the Festival and the Mass Spectacles Foundation, their trademarks and logos are used in the artistic design of events in accordance with applicable law
h. The fee is paid by February 15, 2024.

The official languages of correspondence are Ukrainian, Polish and English.
Theaters can present performances without language restrictions, but the Organizers ask Ukrainian theaters to present performances in Ukrainian.
Theaters are advised to take into account the international aspect of the audience and to prepare subtitles for the performance in Polish or English. The organizers can provide separate assistance in this matter. Technical requirements for subtitles: ppt/pptx (PowerPoint) format, black background, white font, maximum 4 lines of text on one slide. Selected performances must send a file with subtitles for review by February 15, 2024.
 

Email *
Електронна адреса/Adres e-mail
*
Повна назва театрального колективу | Full name of the theater
*
Назва театрального колективу латиницею
*
Країна та місто знаходження театру | Country and city of theater location
*
Посилання на сторінку театру у Facebook та інтернет-сторінку | Links to the theater's Facebook page and website
*
Коротка історична довідка про театральний колектив і його творча характеристика | Brief historical background on the theater group and its creative characteristics
*
Керівник театрального колективу (бажано посилання на профіль у мережі Facebook) | Head of a theater group (link to a Facebook profile is desirable)
*
Контактна особа (мейл, телефон)| Contact person (email, phone)
*
Особа  швидкого контакту (e-mail, телефон, Viber, Facebook, WhatsApp) - oсоба, з якою можна контактувати в разі виникнення термінових питань. Готова до контакту 24/7 | Quick contact (e-mail, phone, Viber, Facebook, WhatsApp) - a person who can be contacted in case of urgent issues. Ready for contact 24/7
*
Категорія | Category
*
Назва вистави | Title of the performance
*
Синопсис вистави (не менше 10 речень) | Synopsis of the performance (at least 10 sentences)
*
Автор п'єси або інсценування (якщо іноземний автор, то просимо подати ім’я мовою оригіналу) | Author of a play or staging
*
Жанр | Genre
*
Мова вистави | Language of the performance
*
Режисер вистави (просимо подати українською мовою та латиницею) | Director of the play
*
Посилання на профіль у Facebook режисера (для подальшого зазначення у рекламних матеріалах в social media) | Link to the director's Facebook profile (for further reference in social media promotional materials)
*
Художник (сценографія, костюми) вистави | Artist (set design, costumes) of the performance
*
Автор/и музики | Author/s of the music
*
Мова субтитрів (може бути зазначена мова, якою будуть підготовлюватися субтитри) |  Subtitle language (you can specify the language in which the subtitles will be prepared)
*
Особа (контактні дані), відповідальна за проекцію субтитрів під час виступу театру на Фестивалі | Person (contact details) responsible for projecting subtitles during the performance of the theater at the Festival
*
Кількість акторів, задіяних у виставі | Number of actors involved in the performance
*
Імена та прізвища акторів українською та латиницею та ролі (Дані потрібні для дипломів Фестивалю) | Names and surnames of actors and roles (data required for Festival diplomas)
*
Кількість технічного персоналу задіяного у виставі | Number of technical staff involved in the performance
*
Дата прем’єри вистави | Premiere date of the play
*
MM
/
DD
/
YYYY
Чи театр вперше виступить в Польщі? | Will this be the first time the theater performs in Poland?
*
Якщо ні, (театр не вперше виступить в Польщі) то просимо подати дати та місто/а | If not, (this is not the first time the theater will perform in Poland), please provide dates and city/s
Чи театр брав участь в Міжнародному Фестивалі Українського Театру «Схід-Захід»? | Did the theater participate in the East-West International Festival of Ukrainian Theater?
*
Якщо так (театр брав участь в Міжнародному Фестивалі Українського Театру «Схід-Захід»), то просимо подати роки та назви вистав, з якими театр брав участь | If yes (the theater participated in the International Festival of Ukrainian Theater "East-West"), please provide the years and titles of the performances with which the theater participated
Хронометраж вистави | Timing of the performance
*
Антракт | Intermission
*
Хронометраж для монтажу і демонтажу декорацій | Timing for installation and dismantling of scenery
*
Посилання до фотографії з вистави (просимо надати доступ дійсний до 01.05.2024) | Link to a photo from the performance (please provide access valid until 05/01/2024) |
*
Автор/и фотографій(посилання на профіль у Facebook) | Photo author(s) (link to Facebook profile)
*
Посилання до відеозапису вистави | Link to the video of the performance
*
Посилання до демо-відеозапису вистави (до 10 хвилин) | Link to the demo video of the performance (up to 10 minutes)
*
Я, засвідчую, що заповнюючи заявку, ознайомився/лась з Регламентом Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці їх персональних даних та про вільний перебіг таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС (GDPR).
На підставі ст. 13 ч. 1 і ч. 2 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб при обробці їх персональних даних та про вільний перебіг таких даних, а також про скасування Директиви 95/46 / ЄС(GDPR), повідомляємо, що: Адміністратором ваших персональних даних є організатор Фестивалю: Fundacja Widowisk Masowych, Ptaszkowa 633, 33-333 Ptaszkowa, Poland, NIP:7343530043 adres e-mail: fundacjawidmas@gmail.com Обробка ваших персональних даних відбуватиметься відповідно до ст. 6 (1) GDPR у зв`язку із згодою на обробку даних. Ваші персональні дані зберігатимуться до моменту відкликання вашої згоди. Ви маєте право отримати доступ до своїх персональних даних відповідно до ст. 15 GDPR, право виправити їх, якщо вони неправильні та вилучити відповідно до ст. 17 GDPR, з урахуванням п. 3, а також право обмежити їх обробку відповідно до ст. 18 GDPR та право відкликати згоду. Ви також маєте право заперечити обробку ваших персональних даних відповідно до ст. 21 абзац 1 GDPR. Ви маєте право подати скаргу до наглядового органу (Президента Управління захисту персональних даних), якщо, на Вашу думку, обробка Ваших персональних даних порушує положення Регламенту ЄС GDPR. Надання Вами персональних даних є добровільним. Відкликання згоди призведе до припинення подальшої обробки, але не вплине незаконність обробки, яка проводилась на підставі згоди до її відкликання. Ми також повідомляємо вам, що ваші персональні дані не будуть автоматично оформлятись та оброблятись. || I hereby declare that by filling in the application form I have read and understood the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR).
Pursuant to Article 13(1) and (2) of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of their personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (GDPR), we hereby inform you that The administrator of your personal data is the organizer of the Festival: Fundacja Widowisk Masowych, Ptaszkowa 633, 33-333 Ptaszkowa, Poland, NIP: 7343530043 adres e-mail: fundacjawidmas@gmail.com The processing of your personal data will take place in accordance with Article 6 (1) GDPR in connection with the consent to data processing. Your personal data will be stored until your consent is withdrawn. You have the right to access your personal data in accordance with Art. 15 GDPR, the right to rectify it if it is incorrect and to have it erased in accordance with Art. 17 GDPR, subject to clause 3, as well as the right to restrict its processing in accordance with Art. 18 GDPR and the right to withdraw your consent. You also have the right to object to the processing of your personal data in accordance with Art. 21 para. 1 GDPR. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority (the President of the Office for Personal Data Protection) if you believe that the processing of your personal data violates the provisions of the GDPR. Withdrawal of consent will result in the termination of further processing, but will not affect the unlawfulness of processing that was carried out on the basis of consent before its withdrawal. We also inform you that your personal data will not be automatically registered and processed.
*
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy