ഗവ. ഡെന്റൽ കോളേജ് കോട്ടയം- ജീവനക്കാരുടെ പ്രതികരണം
Govt. Dental college Kottayam- Employees Feedback Form
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. പേര് / Name (നിർബന്ധമല്ല/ Optional)
2. തീയതി/ Date *
MM
/
DD
/
YYYY
3. വകുപ്പ്/ Department (നിർബന്ധമല്ല/ Optional)
4. പദവി/ Job Role *
5. സഹപ്രവർത്തകർ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ  സഹകരിക്കുന്നു / The people in work with cooperate to get the job done *
6. എന്റെ സ്ഥാനത്ത്ന് കഴിവുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക്  യഥാർത്ഥ അവസരം ലഭിച്ചു/ I am given a real opportunity to improve my skills in my position. *
7. ഒത്തുരുമയായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘത്തിന്റെ  ഭാഗമാണെന്ന തോന്നൽ എനിക്കുണ്ട്/ I am made to feel as though I am a part of the team. *
8. എന്റെ ജോലി എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായ നേട്ടത്തിന്റെ ഒരു തോന്നൽ നൽകുന്നു/ My work gives me a feeling of personal accomplishment. *
9. എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ എന്റെ വകുപ്പിൽ  മതിയായ വിഭവങ്ങളുണ്ട് (ആളുകൾ, ഉപകരണങ്ങൾ, ബജറ്റ്)  I have sufficient resources in my department (like people, materials, budget) to get my job done. *
10.  ഭൗതികമായ അവസ്ഥകൾ (ഉദാഹരണത്തിന്, ശബ്ദ നില, താപനില, വെളിച്ചം, ജോലിസ്ഥലത്തെ ശുചിത്വം) ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ ജോലി നന്നായി നിർവഹിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. Physical conditions (for example, noise level, temperature, lighting, cleanliness in the workplace) allow employees to perform their job well. *
11. എന്റെ ജോലിഭാരം ന്യായമാണ്. My workload is reasonable. *
12. എന്റെ തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സുഖകരമാണ്, എന്റെ ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാതെ ചെയ്യാൻ എന്നെ അനുവദിക്കുന്നു. My work environment is comfortable, allowing me to do my job without difficulty. *
13. എന്റെ മേലധികാരി എന്റെ ജോലി/ ജീവിതം ആവശ്യങ്ങളെ  പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. My supervisor supports my need to balance work and family issues. *
14. എന്നെ ബാധിക്കുന്ന നയങ്ങളും നടപടിക്രമങ്ങളും എന്നെ  വ്യക്തമായി അറിയിക്കുന്നു/ Policies and procedures affecting my work are clearly communicated. *
15. എന്റെ വിഭാഗത്തിലെ ഉയർന്ന  പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന ജീവനക്കാരെ സമയബന്ധിതമായി അംഗീകരിക്കുകയോ പ്രതിഫലം നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നു. High-performing employees in my department are recognized or rewarded on a timely basis. *
16. എന്റെ വകുപ്പിൽ പരാതികൾ/ തർക്കങ്ങൾ, എന്നിവ ശരിയായി പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു. Complaints, disputes or grievances are resolved fairly in my department. *
17. ജോലിയും വ്യക്തിജീവിതവും തമ്മിൽ ന്യായമായ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താൻ എനിക്ക് കഴിയും/ I can keep a reasonable balance between work and personal life. *
18. എന്റെ വകുപ്പിലെ മേലധികാരികൾ  ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ നേതൃത്വപരമായ കഴിവുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകുന്നു. Supervisors in my department provide employees with the opportunities to demonstrate their leadership skills. *
19. എന്റെ ശമ്പളത്തിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്.  I am satisfied with my pay *
20. എന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ജോലി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ സംതൃപ്തനാണ്. I am satisfied with my overall work conditions. *
21. കൂടുതൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ/ Additional comments
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy