แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว
แบบสอบถามความพึงพอใจในการรับบริการประชาชน ของเทศบาลตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลขุนแก้ว เพื่อนำข้อมูลจากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผล เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้มาขอรับบริการโปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
โปรดกรอกข้อมูลทั่วไปของผู้ที่มาขอรับบริการ
เพศ *
อายุ *
การศึกษา *
อาชีพ *
เรื่องที่ขอรับบริการ *
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการของเทศบาลตำบลขุนแก้ว จำนวน 3 ด้าน
ได้แก่ 1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ 3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็วและเอาใจใส่
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่สามารถแก้ไขปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
 2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการชัดเจน
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม ที่นั่งรอรับบริการ
มีเครื่องมือ / อุปกรณ์ / ระบบในการบริการ
อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ข้อเสนอแนะ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ เรื่อง การให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
ส่วนที่ 1 ความพึงพอใจของผู้รับบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการ
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีความสะดวก
มีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าอย่างชัดเจน
ท่านได้รับคำตอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีการดำเนินการมีเหตุขัดข้อง ท่านจะได้รับคำชี้แจง และแจ้งขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจน
การดำเนินการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการฉ้อฉลใดๆ
Clear selection
2.ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้ามีช่องทางที่หลากหลาย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าบนสำนักงาน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านอกสถานที่ (ออกหน่วยเคลื่อนที่, ประชาคม)
ความพึงพอใจต่อการให้ข้อมูลด้านบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแบบออนไลน์
ความพึงพอใจต่อการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้านอกเวลาทำการ (ช่วงพักเที่ยง, ครึ่งวันเสาร์ ช่วงเย็น)
Clear selection
3.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
เจ้าหน้าที่มีท่าทางความเต็มใจให้การให้บริการ
ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการทำงาน
Clear selection
4.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีความทันสมัย และเหมาะสม
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า มีจำนวนเพียงพอ
ท่านเข้าถึงหน่วยงานที่ให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้โดยง่าย
อาคาร สถานที่มีการจัดพื้นที่ไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม (พื้นที่นั่งรอ, ห้องน้ำ)
มีการจัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องเขียน, เครื่องถ่ายเอกสาร ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ เรื่อง การให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการ
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้างมีความสะดวก
มีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการขออนุญาตก่อสร้าง อย่างชัดเจน เพียงพอ
ท่านได้รับคำตอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตก่อสร้างภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีการดำเนินการมีเหตุขัดข้อง ท่านจะได้รับคำชี้แจงและแจ้งขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจน
การดำเนินการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการฉ้อฉลใดๆ
Clear selection
2.ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การให้บริการขออนุญาตก่อสร้างมีช่องทางที่หลากหลาย
ความพึงพอใจต่อการรับแจ้ง และให้บริการบนสำนักงาน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างนอกสถานที่
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างแบบออนไลน์
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างนอกเวลาทำการ (ช่วงพักเที่ยง, ครึ่งวันเสาร์ ช่วงเย็น)
Clear selection
3.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับการขออนุญาตก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่มีท่าทางความเต็มใจให้การให้บริการ
ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการทำงาน
Clear selection
4.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการขออนุญาตก่อสร้าง มีความทันสมัย และเหมาะสม
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการขออนุญาตก่อสร้างมีจำนวนเพียงพอ
ท่านเข้าถึงหน่วยงานที่ให้บริการขออนุญาตก่อสร้างได้โดยง่าย
อาคาร สถานที่มีการจัดพื้นที่ไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม (พื้นที่นั่งรอ, ห้องน้ำ)
มีการจัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องเขียน, เครื่องถ่ายเอกสาร ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ เรื่อง การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการ
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุมีความสะดวก
มีการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอน วิธีการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุอย่างชัดเจน เพียงพอ
ท่านได้รับคำตอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีการดำเนินการมีเหตุขัดข้อง ท่านจะได้รับคำชี้แจงและแจ้งขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจน
การดำเนินการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการฉ้อฉลใดๆ
Clear selection
2.ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุมีช่องทางที่หลากหลาย
ความพึงพอใจต่อการรับแจ้ง และให้บริการบนสำนักงาน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนอกสถานที่(ออกหน่วยเคลื่อนที่, ประชาคม)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุแบบออนไลน์
ความพึงพอใจต่อการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุนอกเวลาทำการ (ช่วงพักเที่ยง, ครึ่งวันเสาร์ ช่วงเย็น)
Clear selection
3.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
เจ้าหน้าที่มีท่าทางความเต็มใจให้การให้บริการ
ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการทำงาน
Clear selection
4.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ มีความทันสมัย และเหมาะสม
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุมีจำนวนเพียงพอ
ท่านเข้าถึงหน่วยงานที่ให้บริการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุได้โดยง่าย
อาคาร สถานที่มีการจัดพื้นที่ไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม (พื้นที่นั่งรอ, ห้องน้ำ)
มีการจัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องเขียน, เครื่องถ่ายเอกสาร ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ เรื่อง การให้บริการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจของผู้รับบริการการให้บริการภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง
โปรดระบุระดับความพึงพอใจของท่านที่มีต่อการบริการ
1.ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน มีความสะดวก
มีการประชาสั้นพันธ์ ขั้นตอน วิธีการให้บริการภาษีที่ดินอย่างชัดเจน
ท่านได้รับคำตอบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ภายในระยะเวลาที่กำหนด
กรณีการดำเนินการมีเหตุขัดข้อง ท่านจะได้รับคำชี้แจง และแจ้งขั้นตอนต่อไปอย่างชัดเจน
การดำเนินการมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่มีการฉ้อฉลใดๆ
Clear selection
2.ความพึงพอใจด้านช่องทางการให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
การให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินขอทางที่หลากหลาย
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินบนสำนักงาน
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินนอกสถานที่(ออกหน่วยเคลื่อนที่, ประชาคม)
ความพึงพอใจต่อการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินแบบออนไลน์
ความพึงจัดเก็บภาษีที่ดินนอกเวลาทำการ (ช่วงพักเที่ยง, ครึ่งวันเสาร์ ช่วงเย็น)
Clear selection
3.ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เจ้าหน้าที่มีเพียงพอกับการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน
เจ้าหน้าที่มีความรู้ในการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน
เจ้าหน้าที่มีท่าทางความเต็มใจให้การให้บริการ
ท่านมั่นใจว่าจะได้รับบริการที่ดีจากเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่แต่งกายเหมาะสมในการทำงาน
Clear selection
4.ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
พึงพอใจมาก
พึงพอใจ
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยมาก
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน มีความทันสมัย และเหมาะสม
เครื่องมือ อุปกรณ์ในการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดิน มีจำนวนเพียงพอ
ท่านเข้าถึงหน่วยงานที่ให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินได้โดยง่าย
อาคาร สถานที่มีการจัดพื้นที่ไว้ให้บริการอย่างเหมาะสม (พื้นที่นั่งรอ, ห้องน้ำ)
มีการจัดอุปกรณ์ เช่น เครื่องเขียน, เครื่องถ่ายเอกสาร ไว้อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy