E-book "Zarządzanie różnorodnością w biznesie", Diversity Hub
Więcej wartościowych treści na temat zarządzania różnorodnością oraz informacje o współpracy z nami znajdziesz na stronie http://www.diversityhub.pl/
Email address *
Zarządzanie różnorodnością w biznesie: wybór tekstów, Anna Zaroda-Dąbrowska, Tomasz Dąbrowski, AT Wydawnictwo, Think Tank Diversity Hub, 2018
Aby pobrać e-book, zostaw nam swój e-mail i zaakceptuj poniższą zgodę.
To download e-book, leave us your e-mail address and accept the consent below.
*** Tak, chcę pobrać e-book. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Diversity Hub i akceptuję zasady i warunki ochrony danych osobowych zgodnie z RODO. (Twoja zgoda jest dobrowolna, jednak wymagamy jej dla pobrania e-booka). I want to download e-book. I agree to the processing of my personal data by the Diversity Hub Foundation and I accept terms and conditions of personal data protection according to GDPR requirements. (Note that your consent is voluntary but required to download the e-book). *
Informacja o Ochronie Danych Osobowych / General Data Protection Regulation
***
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację Diversity Hub z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 6/4 oświadczając jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, że:

1. Administratorem moich danych jest Fundacja Diversity Hub z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 6/4.
2. Fundacja Diversity Hub posiada moje dane osobowe i przetwarza przedmiotowe dane osobowe w swojej bazie kontaktów dla celów związanych z:
a. działalnością Fundacji o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, w tym w szczególności do przekazywania komunikatów, informacji, prowadzenia korespondencji dotyczącej projektów, konferencji, szkoleń, warsztatów, grup roboczych, badań i innych wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Fundację, jak również promocji produktów i usług własnych Fundacji w obszarze zarządzania różnorodnością, które mogą być istotne w kontekście działalności zawodowej prowadzonej przeze mnie;
b. wewnętrznymi celami administracyjnymi Fundacji – prowadzenie statystyk.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia paramentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, albowiem jest to przetwarzanie w „prawnie uzasadnionym interesie administratora” – Fundacji Diversity Hub, niezbędnym do wykonywania przez nią działalności zgodnie z należytymi standardami, w jednoczesnym powiązaniu z równoległym interesem po mojej stronie, wynikającym z prowadzonej przeze mnie działalności / aktywności zawodowej.
4. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych wyżej mogą być osoby upoważnione przez Fundację (pracownicy, współpracownicy) oraz osoby, którym Fundacja powierzyła przetwarzanie danych na podstawie odrębnych umów, zawieranych w związku z realizacją celów wskazanych wyżej (takich, jak organizacja konferencji, przeprowadzenie badania, organizacja szkoleń etc.) oraz odbiorcy tacy, jak kurierzy.
5. Fundacja Diversity Hub informuje mnie o prawie wglądu do danych osobowych oraz do ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, o prawie do przenoszenia danych, prawie wniesienia sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania, wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych zostanie uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne. Informuje mnie także o możliwości cofnięcia wyrażonej tu zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Podanie moich danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Fundację (szkolenia, warsztaty, konferencje, udostępnianie treści, etc.). Konsekwencją braku wyrażenia zgody jest zatem brak możliwości uczestniczenia w tych wydarzeniach.
7. Prawa osoby udzielającej danych osobowych wymagające kontaktu z administratorem danych osobowych (Fundacja Diversity Hub) należy realizować poprzez kontakt pod adresem e – mail: info@diversityhub.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Fundacja Diversity Hub, ul. Poznańska 6/4; 30-012 Kraków.

GDPR:
Disclaimer concerning personal data protection at Diversity Hub Foundation:
I, the undersigned, agree to the processing of my personal data by the Diversity Hub Foundation based in Krakow, ul. Poznańska 6/4, at the same time declaring that I accept that:
1. The controller of your personal data is Diversity Hub Foundation / Fundacja Diversity Hub, Poznanska 6/4, 30-012 Krakow, PL (“Controller”).
2. We process your data in our database for the following purposes only:
a. educational or informational activities of the Foundation, in particular for sending messages, information, correspondence regarding projects, conferences, training, workshops, working groups, research and other events organized or co-organized by the Foundation in the area of diversity management, which may be important in the context of my professional activity;
b. internal administrative purposes of the Foundation - keeping statistics.
3. The legal basis for the processing of personal data is Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (“GDPR”)
4. Recipients of personal data in connection with the implementation of the objectives indicated above may be persons authorized by the Foundation (employees, collaborators) and persons to whom the Foundation entrusted data processing on the basis of separate agreements concluded in connection with the implementation of the objectives indicated above (such as conference organization , research, organization of training, etc.) and recipients such as couriers.
5. We inform you about the right to access personal data and to correct, rectify, delete, limit processing, right to data transfer, right to object to their processing, complaint to the competent supervisory authority, when the processing of personal data will be recognized as violating mandatory legal provisions. We also inform you of the possibility of withdrawal of the consent here expressed at any time without affecting the lawfulness of the processing, which was made on the basis of consent before its withdrawal.
6. Providing your data is voluntary, but necessary to participate in events organized by the Foundation (training, workshops, conferences, sharing the content, etc.). The consequence of the lack of consent is, therefore, the inability to participate in these events.
7. You may contact the Controller in writing at the following address: Poznanska 6/4, 30-012 Krakow, Poland and by e-mail at info@diversityhub.pl.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This form was created inside of Fundacja Diversity Hub. Report Abuse