แบบสอบถามความพึงพอใจสำหรับการใช้บริการข้อมูลอุตสาหกรรมผ่านสื่อต่างๆ ภายใต้โครงการระบบข้อมูลเชิงลึกสำหรับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ 1-5 ข้อมูลทั่วไป
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  เว็บไซต์
  Facebook
  Twitter
  e-News
  SMS
  Please enter one response per row

  7.เรียงลำดับความต้องการใช้ข้อมูล
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  • ข่าวสารความเคลื่อนไหวอุตสาหกรรม (EE Hot News)
  • ข้อมูลความเคลื่อนไหวของราคาวัตถุดิบ/ราคาน้ำมัน/อัตราแลกเปลี่ยน
  • สถิติข้อมูล/กราฟนำเสนอข้อมูล (EE Database)
  • ข้อมูลเทคโนโลยี
  • ข้อมูลกฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐาน
  • ข้อมูลการเจรจาการค้าและข้อกำหนดทางการค้า
  • บทความ รายงานสถานการณ์ และประมาณการแนวโน้ม
  • ค้นหารายละเอียดผู้ประกอบการ
  • ข้อมูลรวมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์นั้นๆทั้งหมด
  Please enter one response per row

  ข้อ 9 - 12 ประเมินความพึงพอใจในการใช้สื่อประเภทต่างๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูล
  • สีสันสวยงาม
  • รูปแบบเหมาะสม
  • การจัดวางโครงร่าง
  • การใช้ภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง
  • การค้นหาข้อมูลง่าย
  • ความทันสมัยของข้อมูล
  Please enter one response per row
  • ความทันสมัยของข้อมูล
  • ความถี่ในการได้รับข้อมูล
  • การใช้ภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง
  • รูปภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม
  • การเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  • ความถี่ในการได้รับข้อมูล
  • การใช้ภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง
  • รูปภาพประกอบเหมาะสม สวยงาม
  • การเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว
  • ความทันสมัยของข้อมูล
  Please enter one response per row
  • ความทันสมัยของข้อมูล
  • ความถี่ในการได้รับข้อมูล
  • การใช้ภาษาที่เหมาะสม ชัดเจน ถูกต้อง
  • การเข้าถึงและติดตามข้อมูลได้ง่าย รวดเร็ว
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  สอบถามรายละเอียดได้ที่ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 02-280-7272 ต่อ 606 (ดวงเดือน)