แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินและการเลือกใช้แบบวัดทางจิตวิทยา
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 - 12.30 น.
เงื่อนไขการลงทะเบียน
1. กรุณาชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดใบชำระค่าลงทะเบียนได้ที่
http://smarterlifebypsychology.com/workshop-การประเมินและการเลือก
2. การส่งแบบฟอร์มลงทะเบียน ท่านจะต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนมาด้วย จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์
3. เมื่อผู้จัดงานได้ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนให้ท่านทราบภายใน 2 วัน
4. บุคลากรของรัฐและหน่วยงานราชการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา
และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบของทางราชการ
5. รับใบเสร็จรับเงินได้ ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน
6. เมื่อชำระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ทุกกรณี
1. คำนำหน้าชื่อ *
2. ชื่อ-สกุล *
3. อาชีพ *
4. หน่วยงานต้นสังกัด *
5. เบอร์โทรศัพท์ *
6. email *
7. ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) *
8. ประเภทการลงทะเบียน *
9. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน *
Required
10. หลักฐานยืนยัน กรณีลงทะเบียนประเภทศิษย์เก่าคณะจิตวิทยา จุฬาฯ และ นิสิตคณะจิตวิทยา จุฬาฯ
Note to the workshop (If any).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chulalongkorn University. - Terms of Service