การจัดเก็บข้อมูลภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 2/2563 (1 เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563)
การกรอกข้อมูลภาระงาน รอบที่ 2/2563 ประกอบด้วน 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด
ส่วนที่ 2 : ภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 (6 เดือนหลัง)
ส่วนที่ 3 : ภาระงานของรองผู้ว่าราชการจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2563 (6 เดือนหลัง)
ส่วนที่ 4 : ผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563 (1 ปี)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

คำอธิบายการจัดเก็บภาระงานของผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนที่ 1) และรองผู้ว่าราชการจังหวัด (ส่วนที่ 2)

1. การกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายของจังหวัด หมายถึง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายเพื่อการพัฒนาจังหวัด โดยมีคำสั่งแต่งตั้งเป็นประธาน/รองประธาน/คณะกรรมการ/คณะทำงาน

2. การอนุมัติ อนุญาต สั่งการ หมายถึง การที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด พิจารณาอนุมัติ อนุญาต หรือสั่งการตามที่กฎหมายบัญญัติ ซึ่งเป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

3. การประชุม/สัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงาน หมายถึง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าร่วมการประชุม/สัมมนาเพื่อติดตามและขับเคลื่อนงานการปฏิบัติราชการ เช่น การประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานที่ส่วนกลาง หรือผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลที่จังหวัด การประชุมรับคณะนิเทศงาน/ศึกษาดูงานจากส่วนกลาง การรับตรวจราชการจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น

4. การควบคุม กำกับดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด หมายถึง การที่ส่วนราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการขับเคลื่อนงานในจังหวัด มาขอเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อหารือข้อราชการหรือการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ให้คำแนะนำ ปรึกษาแก่ส่วนราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และเพื่อรับนโยบายหรือข้อสั่งการ หรือขอรับแนวทางการบริหารราชการจังหวัด

5. การตรวจติดตามและการปฏิบัติราชการในพื้นที่ หมายถึง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติราชการ เช่น งานจังหวัดเคลื่อนที่ งานตรวจราชการในพื้นที่ งานตรวจเยี่ยมประชาชน งานลงตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด รวมทั้งการสร้างมวลชนสัมพันธ์ การปฏิบัติการจิตวิทยาในพื้นที่ เป็นต้น

6. การชี้แจง ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชน/ภาคเอกชน/องค์กร ในจังหวัด หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ชี้แจงให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาของจังหวัด การมาร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชน เป็นต้น
Email address *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy