ใบสมัครครูผู้สอนชาวไทย
ส่งเอกสารหลักฐาน ทาง E-Mail : academic@ymr.ac.th
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
6. เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ - ชื่อสกุล *
Your answer
เลขประจำตัวประชาชน *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
MM
/
DD
/
YYYY
สถานที่เกิด (หมู่บ้าน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด)
Your answer
อายุ *
Your answer
น้ำหนัก (ก.ก) *
Your answer
ส่วนสูง (เซนติเมตร) *
Your answer
สัญชาติ *
Your answer
ศาสนา *
Your answer
สถานะภาพ *
ที่อยู่ปัจจุบัน (บ้านเลขที่/ซอย/ถนน/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด/รหัสไปรษณีย์ *
Your answer
วุฒิการศึกษา (ชื่อวุฒิ เช่น ครุศาสตร์บัณทิต (คบ.) ) *
Your answer
สาขา/วิชาเอก *
Your answer
ประสบการณ์ในการทำงาน (ปี) *
Your answer
เคยปฏิบัติงานที่ (ชื่อสถานที่ เช่น โรงเรียน )
Your answer
ความสามารถด้านภาษา *
ระดับ 5 ดีเยี่ยม
ระดับ 4 ดีมาก
ระดับ 3 ดี
ระดัย 2 พอใช้
ระดับ 1 ไม่ได้
ภาษาไทย
ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น
ภาษาเกาหลี
ความถนัดในการสอน *
ปฐมวัย
ประถมศึกษาตอนต้น (1-3)
ประถมศึกษาตอนปลาย (4-6)
มัธบมศึกษาตอนต้น (1-3)
ระดับชั้น
เอกสารหลักฐานที่ส่งแนบ (academic@ymr.ac.th) *
บัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบสำคัญเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล (ถ้ามี)
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู
6. เอกสารรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี)
สำเนา
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเทศบาล ๓ (ยมราชสามัคคี). Report Abuse