แบบตอบรับการเข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

คำชี้แจง :

1. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

2. รับฟังการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2559
ในวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question