ANKIETA DOTYCZĄCA REWITALIZACJI ŻAR
Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, której celem jest zbadanie opinii mieszkańców na temat rewitalizacji Żar.
Rewitalizacja to proces, w ramach którego prowadzone są działania na rzecz lokalnej społeczności, zmierzające do wyprowadzenia obszaru ze stanu kryzysowego oraz poprawy jakości życia mieszkańców.

Obszary zdegradowane w mieście Żary
1. W jakim stopniu Pana/i zdaniem na obszarach zdegradowanych występują poniższe zjawiska w sferze społeczno-gospodarczej? Proszę o ocenę skali problemu oznaczając odpowiednimi cyframi od 1 do 5 (gdzie 1 – niskie natężenie problemu, 5 – bardzo wysokie natężenie problemu). *
1 - niskie natężenie problemu
2
3
4
5 - bardzo wysokie natężenie problemu
Ubóstwo
Przestępczość
Bezrobocie
Niska aktywność społeczna
Patologie społeczne (alkoholizm, narkomania)
Wykluczenie społeczne osób starszych
Niedostateczna oferta kulturalna
Słaba kondycja lokalnych przedsiębiorstw
2. Jakie znaczenie Pana/i zdaniem mają proponowane działania dotyczące sfery społeczno-gospodarczej? Proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę. *
Kluczowe
Ważne
O małym znaczeniu
Zbędne
Działania na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych
Poprawa bezpieczeństwa (np. monitoring, oświetlenie itp.)
Włączenie społeczne osób starszych
Tworzenie warunków do rozwoju aktywności społecznej
Wsparcie małych i średnich przedsiębiorców
Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości
Inne działania (jakie?)
Your answer
3. W jakim stopniu Pana/i zdaniem na obszarach zdegradowanych występują poniższe zjawiska dotyczące sfery technicznej oraz zagospodarowania przestrzennego? Proszę o ocenę skali problemu oznaczając odpowiednimi cyframi od 1 do 5 (gdzie 1 – niskie natężenie problemu, 5 – bardzo wysokie natężenie problemu). *
1 - niskie natężenie problemu
2
3
4
5 - bardzo wysokie natężenie problemu
Zły stan techniczny budynków mieszkalnych i usługowych
Zły stan techniczny dróg i chodników
Słaby dostęp i niska jakość przestrzeni publicznych
Zły stan techniczny obiektów zabytkowych
4. Jakie znaczenie Pana/i zdaniem mają proponowane działania dotyczące sfery technicznej i zagospodarowania przestrzennego? Proszę zaznaczyć odpowiednią rubrykę. *
Kluczowe
Ważne
O małym znaczeniu
Zbędne
Modernizacja budynków mieszkalnych
Renowacja budynków zabytkowych
Rozbudowa infrastruktury drogowej (w tym chodników)
Poprawa dostępu i jakości istniejących terenów rekreacyjnych
Inne działania (jakie?)
Your answer
5. Który Pani/Pana zdaniem obszar zdegradowany wymaga podjęcia natychmiastowych działań rewitalizacyjnych? *
Dlaczego?
Your answer
6. Które z niżej wymienionych działań są wg Pani/Pana bardziej istotne w ramach rewitalizacji? *
Miejsce zamieszkania (obszar zdegradowany)
Wiek
Your answer
Płeć
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms