INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN
Per la reserva de plaça, és imprescindible enviar el següent formulari degudament emplenat, la còpia de la targeta sanitària i la còpia de l'ingrés o les seves dades bancàries a larcadainscripciones@gmail.com.
Inscrivim als campistes per ordre d'arribada de TOTA la documentació senyalada.
LA INSCRIPCIÓ NO ES FORMALITZA FINS QUE NO S'HAN REBUT ELS DOCUMENTS REQUERITS.
Si no reps l'e-mail de confirmació en una setmana, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres.

Para la reserva de plaza, es imprescindible enviar el siguiente formulario debidamente cumplimentado, la copia de la tarjeta sanitaria y la copia del ingreso o sus datos bancarios a larcadainscripciones@gmail.com.
Inscribimos a los campistas por orden de llegada de TODA la documentación señalada.
LA INSCRIPCIÓN NO SE EFECTÚA HASTA HABER RECIBIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Si no recibe el e-mail de confirmación en una semana, por favor, póngase en contacto con nosotros.

Email address *
CAMPAMENTS / CAMPAMENTOS.
BASQUET (24- 30 Juny/Junio nascuts /nacidos 2000- 2006 ) Abans de l'1 d'Abril 285,00€ , després 305,00€

Angles / Inglés  (1-7 Juliol / Julio nascuts/ nacidos 2003-2007 ) Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€

Football Americà en anglès / Football americano en Inglés NOIS/CHICOS (8-14 Juliol /Julio  nascuts/nacidos 2000-2004 ) Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€   

Voleibol en anglès / voleibol en Inglés  NOIES / CHICAS (8-14 Juliol / Julio  nascudes/ nacidas 2000-2006 )  Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€  

Voleibol en anglès / voleibol en Inglés  NOIS/ CHICOS (8-14 Juliol / Julio  nascuts/ nacidos 2004-2006 )  Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€  

Indis 1     (15-21 Juliol / Julio   nascuts/ nacidos 2007-2011) Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€    
Exploradors   (15-21 Juliol / Julio   nascuts/ nacidos 2012-2014) 240,00€  CAMPAMENT PLE. OBERTA LLISTA D'ESPERA / CAMPAMENTO LLENO. ABIERTA LISTA DE ESPERA.

Indis 2   (22-28 Juliol / Julio   nascuts/ nacidos 2007-2011) Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€


Indis 3  (29 Juliol- 4 Agost  nascuts/ nacidos 2007-2011) Abans l'1 d'Abril 285,00€, després 305,00€     

Aventura  (24 Agost- 1 Setembre /24 Agosto- 1 Septiembre  nascuts/ nacidos 2001-2006) Abans l'1 d'Abril 360,00€, després 380,00€    CAMPAMENT PLE. OBERTA LLISTA D'ESPERA / CAMPAMENTO LLENO. ABIERTA LISTA DE ESPERA

CAMPAMENTS / CAMPAMENTOS *
Escull el campament en el que vol inscriure al nen/a / Escoga el campamento en el que desea inscribir al niño/a.
Required
DADES DEL CAMPISTA / DATOS DEL CAMPISTA *
Nom / Nombre
Your answer
Cognom 1 / Apellido 1 *
Your answer
Cognom 2 / Apellido 2
Your answer
DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO *
dd/mm/aaaa
MM
/
DD
/
YYYY
SEXE/ SEXO *
NOM DELS PARES O TUTORS / NOMBRE DE LOS PADRES O TUTORES *
Nom complet de tots dos / Nombre completo de los dos
Your answer
ADREÇA / DIRECCIÓN *
Carrer / calle
Your answer
Número *
Your answer
Pis i porta / Piso y puerta *
Your answer
Codi Postal / Código Postal *
Your answer
Població / Población *
Your answer
Província / Província *
Your answer
Telèfon fix / Teléfono fijo *
Your answer
Telèfon mòbil / Teléfono móvil *
(TELÈFON DE CONTACTE DURANT EL CAMPAMENT / TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO)
Your answer
Correu electrònic / Correo electrónico *
A on rebre la confirmació / donde recibir la confirmación
Your answer
DADES DE SALUT / DATOS DE SALUD núm.targeta sanitària / nº tarjeta sanitaria *
Recordi que ens ha d'enviar còpia de la targeta / Recuerde que nos tiene que enviar cópia de la tarjeta
Your answer
MEDICACIÓ / MEDICACIÓN
Si durant la setmana de campament estarà sota tractament, si us plau, expliqui-ho. NO ES PODRÀ SUBMINISTRAR CAP MEDICACIÓ SENSE LA CORRESPONENT PRESCRIPCIÓ MÈDICA. / Si durante la semana de campamento estará bajo tratamiento, por favor explíquelo. NO SE PODRÁ ADMINISTRAR NINGUNA MEDICACIÓN SIN LA CORRESPONDIENTE PRESCRIPCIÓN MÉDICA
Your answer
SITUACIONS ESPECIALS / SITUACIÓ ESPECIAL
HI HA CAP SITUACIÓ QUE HAURÍEM DE SABER? (Al·lèrgies, intoleràncies, mullar el llit, problemes familiars...) / ¿HAY ALGUNA SITUACIÓN QUE DEBERÍAMOS SABER? (Alergias, intolerancias, mojar la cama, problemas familiares...)AVÍS: NO ES FARÀ CAP DIETA ALIMENTARIA QUE NO VINGUI RESPALDADA PER UNA PRESCRIPCIÓ MEDICA./ AVISO: NO SE HARA NINGUNA DIETA ALIMENTARIA QUE NO VENGA RESPALDADA POR UNA PRESCRIPCIÓN MEDICA.
Your answer
OPCIÓ D'ALLOTJAMENT / OPCIÓN DE ALOJAMIENTO
Si vols, pots escollir UN/A (1) amic/ga per compartir allotjament. ELL / ELLA TAMBÉ HA D'ESCOLLIR-TE A TU. Ha de ser del teu mateix sexe i mateixa edat. Només una sol-licitud per campista, sense "cercles" o "triangles" de sol-licituds. ENS RESERVEM EL DRET DE LA DECISIÓ FINAL DE L'ALLOTJAMENT./ Si quieres, puedes escoger UN/A (1) amigo/a para compartir alojamiento. EL / ELLA DEBE TAMBIÉN ESCOGERTE A TI. Debe ser de tu mismo sexo y misma edad. Solo una solicitud por campista, sin "círculos" o "triángulos" de solicitudes. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LA DECISIÓN FINAL DE ALOJAMIENTO. NO ES FARAN CANVIS DE GRUP EL DIA D'ENTRADA. NO SE REALIZARÁN CAMBIOS DE GRUPO EL DIA DE ENTRADA
Your answer
Només pels campus esportius / solo para los campamentos deportivos
Basquet / Football Americà /Voleibol
TALLA DE SAMARRETA / TALLA DE CAMISETA *
Pertanys a algun club esportiu / Perteneces a algún club? En cas afirmatiu, quin? / En caso afirmativo, a cual?
Your answer
A quina categoria jugues? / en que categoría juegas?
Your answer
AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
Com a pare, mare o tutor/a del campista, autoritzo la seva assistència al campament a dalt indicat, organitzat per la fundació Privada L'Arcada, i autoritzo a l'ús de les seves fotos i dades en la promoció habitual i en la nostra pàgina web, segons el reglament UE 2016/679 del parlament europeu i del consell de 27 d'abril de 2016. (RGPD)


Como padre, madre o tutor/a del campista, autorizo a su asistencia al campamento arriba indicado, organizado por la fundación Privada L'Arcada, y autorizo al uso de sus fotos y datos en la promoción habitual y en nuestra página web, según el reglamento UE 2016/679 del parlamento europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 (RGPD)

NOM DE QUI AUTORITZA / NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA *
Nom complet del pare, mare o tutor. / Nombre completo del padre, madre o tutor
Your answer
Núm. de document d'identitat. /Nº de documento de identidad *
(NIF / NIE)
Your answer
CONFORMITAT / CONFORMIDAD *
Required
FORMES DE PAGAMENT / FORMAS DE PAGO
INGRÈS BANCARI / INGRESO BANCARIO:

Ingressar l'import total o l'import de la quota corresponent al Banc Santander Central Hispano núm. de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicant en l'espai "concepte", el nom i cognoms del nen/a i el campament triat, i enviar la còpia de l'ingrès.

Ingresar el importe total o el importe de la cuota correspondiente en el Banco Santander Central Hispano nº de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicando en el espacio "concepto", el nombre y apellidos del niño/a y el campamento elegido, y enviar la copia del ingreso

PAGAMENT DOMICILIAT / PAGO DOMICILIADO:


Opció valida només si es fa la inscripció amb dos mesos d'antelació com a mínim. Opción valida únicamente si se realiza la inscripción con dos meses de antelación como mínimo.

L'Arcada carregarà al compte que ens indiqui els pagaments corresponents a les quotes.

L'Arcada cargará en la cuenta que nos indique los pagos correspondientes a las cuotas.

Indica la forma de pagament escollida / Indica la forma de pago elegida
DOMICILIACIÓ BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA.
Si desitja que L'Arcada carregui al seu compte l'import requerit, indiqui'ns el seu núm IBAN / Si desea que L'Arcada cargue en su cuenta el importe requerido, indiquenos su numero IBAN.
Your answer
DESCOMPTES NO ACUMULABLES / DESCUENTOS NO ACUMULABLES
 VETERANS  / VETERANOS (Si aquest és el teu 3er any o més consecutius/ Si este es tu 3er. año a más consecutivo) 5%dte.

AMICS  / AMIGOS (Si tu ja has vingut i portes un amic que no hagi vingut mai a L'Arcada / Si tu ya has venido y traes a un amigo que no haya venido núnca a L'arcada) 10% dte.per cada amic.

GERMANS / HERMANOS ( Si és el 2on. o més campament d'aquest estiu de la mateixa unitat familiar / Si es el 2º o más campamento de este verano de la misma unidad familiar) 5% dte.

ESCULL A QUIN DESCOMPTE T'ACULLS. RECORDA QUE NO SÓN ACUMULABLES. / ELIGE A QUE DESCUENTOS TE ACOGES. RECUERDA QUE NO SON ACUMULABLES
DESCOMPTE SI ACUMULABLE / DESCUENTO SI ACUMULABLE 5% extra.
DESCOMPTE D'AMIC/GA / DESCUENTO DE AMIGO/A 10%
Indicans el nom de l'amic o amics als quals has convidat i pels quals vols rebre el descompte.NO APLICABLE A GERMANS / Indícanos el nombre del amigo/a o amigos a quien has invitado y por quien quieres recibir el descuento NO APLICABLE A HERMANOS.
Your answer
QUI T'HA CONVIDAT / QUIEN TE HA INVITADO
Indica'ns el nom de l'amic/a que t'ha convida't per que poguem aplicar-li el descompte./ Indícanos el nombre del amigo/a que te ha invitado para que podamos aplicarle el descuento.
Your answer
Vas realitzar preinscripció en finalitzar l'estiu 2017? / ¿Realizaste preinscripción al finalizar el verano de 2017? *
Informació del seu interès / Información de su interés
De conformitat amb el que disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable la Fundació Privada L'Arcada amb domicili en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'informació.
En qualsevol cas Fundació Privada L'Arcada podria tractar aquestes dades personals amb la finalitat de remetre-li via telefònica, postal o electrònica, informació que pugui resultar del seu interès sobre els nostres productes o serveis.
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, al departament d'inscripcions en l'adreça abans indicada.


De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Privada L'Arcada con domicilio en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de información.
En cualquier caso Fundación Privada L'Arcada podría tratar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica, información que pueda resultar de su interés sobre nuestros productos o servicios.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al departamento de inscripciones en la dirección antes indicada.

CANCEL-LACIONS / CANCELACIONES
En cas d'anul·lació d'una inscripció ja pagada, s'efecturarà una retenció del 15% de l'import pagat.

En caso de anulación de una inscripción ya pagada, se efectuará una retención del 15% del importe pagado.


L'Arcada es reserva el dret de cancel·lar un campament a causa de la baixa taxa d'inscripcions o altres circumstàncies internes que facin impossible la celebració del mateix.
En cas de sorgir circumstàncies que donen lloc a la cancel·lació d'un campament, els inscrits, tindran l'opció de rebre un reemborsament complet o la inscripció per a la participació en un altre campament del mateix estiu.
Si l'esdeveniment és cancel·lat a causa de raons externes, fora del control de l'Arcada (condicions climatològiques, desastres naturals ...), els inscrits no percebran cap reemborsament.


L’Arcada se reserva el derecho de cancelar un campamento debido a la baja tasa de inscripciones u otras circunstancias internas que hagan imposible la celebración del mismo.
En caso de surgir circunstancias que den lugar a la cancelación de un campamento, los inscritos en él, tendrán la opción de recibir un reembolso completo o la inscripción para la participación en otro campamento del mismo verano.
Si el evento es cancelado debido a razones externas, fuera del control de L’Arcada (condiciones climatológicas, desastres naturales…), los inscritos no percibirán ningún reembolso.

A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms