INSCRIPCIÓ / INSCRIPCIÓN
Per la reserva de plaça, és imprescindible enviar el següent formulari degudament emplenat, la còpia de la targeta sanitària i la còpia de l'ingrés o les seves dades bancàries a larcadainscripciones@gmail.com.
Inscrivim als campistes per ordre d'arribada de TOTA la documentació senyalada.
LA INSCRIPCIÓ NO ES FORMALITZA FINS QUE NO S'HAN REBUT ELS DOCUMENTS REQUERITS.
Si no reps l'e-mail de confirmació en una setmana, si us plau, posa't en contacte amb nosaltres.

Para la reserva de plaza, es imprescindible enviar el siguiente formulario debidamente cumplimentado, la copia de la tarjeta sanitaria y la copia del ingreso o sus datos bancarios a larcadainscripciones@gmail.com.
Inscribimos a los campistas por orden de llegada de TODA la documentación señalada.
LA INSCRIPCIÓN NO SE EFECTÚA HASTA HABER RECIBIDO TODA LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA.
Si no recibe el e-mail de confirmación en una semana, por favor, póngase en contacto con nosotros.

CAMPAMENTS / CAMPAMENTOS.
BASQUET (25 Junio- 1 Julio nascuts /nacidos 2007- 1999 ) Abans de l'1 d'Abril 250,00€ , després 280,00€

Angles / Inglés  (2-8 Juliol / Julio nascuts/ nacidos 2002-2006 ) Abans l'1 d'Abril 345€, després 365€

Exploradors / Esxploradores  (2-8 Juliol / Julio nascuts/ nacidos 2011-2013) Abans l'1 d'Abril 285€, després 305€
 
Football Americà en anglès / Football americano en Inglés NOIS/CHICOS (9-15 Juliol /Julio  nascuts/nacidos 2003-1999 )  Abans l'1 d'Abril 250€, després 280€   COMPLETO. ABIERTA LISTA DE ESPERA

Voleibol en anglès / voleibol en Inglés  NOIES / CHICAS (9-15 Juliol / Julio  nascudes/ nacidas 2005-1999 )  Abans l'1 d'Abril 250€, després 280€  
 
Indis 1     (16-22 Juliol / Julio   nascuts/ nacidos 2006-2010) Abans l'1 d'Abril 285€, després 305€    
Takuwe 1  COMPLETO. ABIERTA LISTA DE ESPERA (16-22 Juliol / Julio   nascuts/ nacidos 2011-2013) Abans l'1 d'Abril 285€, després 305€     

Indis 2   (23-29 Juliol / Julio   nascuts/ nacidos 2006-2010) Abans l'1 d'Abril 285€, després 305€    

Indis 3  (30 Juliol- 5 Agost  nascuts/ nacidos 2006-2010) Abans l'1 d'Abril 285€, després 305€     

Aventura   COMPLETO PARA CHICOS / POCAS PLAZAS PARA CHICAS. ABIERTA LISTA DE ESPERA. (18-26 Agost  nascuts/ nacidos 2000-2005) Abans l'1 d'Abril 365€, després 385€    

CAMPAMENTS / CAMPAMENTOS
Escull el campament en el que vol inscriure al nen/a / Escoga el campamento en el que desea inscribir al niño/a.
Required
DADES DEL CAMPISTA / DATOS DEL CAMPISTA
Nom / Nombre
Your answer
Cognom 1 / Apellido 1
Your answer
Cognom 2 / Apellido 2
Your answer
DATA NAIXEMENT / FECHA NACIMIENTO
dd/mm/aaaa
Your answer
SEXE/ SEXO
NOM DELS PARES O TUTORS / NOMBRE DE LOS PADRES O TUTORES
Nom complet de tots dos / Nombre completo de los dos
Your answer
ADREÇA / DIRECCIÓN
Carrer / calle
Your answer
Número
Your answer
Pis i porta / Piso y puerta
Your answer
Codi Postal / Código Postal
Your answer
Població / Población
Your answer
Província / Província
Your answer
Telèfon fix / Teléfono fijo
Your answer
Telèfon mòbil / Teléfono móvil
(TELÈFON DE CONTACTE DURANT EL CAMPAMENT / TELÉFONO DE CONTACTO DURANTE EL CAMPAMENTO)
Your answer
Correu electrònic / Correo electrónico
A on rebre la confirmació / donde recibir la confirmación
Your answer
DADES DE SALUT / DATOS DE SALUD núm.targeta sanitària / nº tarjeta sanitaria
Recordi que ens ha d'enviar còpia de la targeta / Recuerde que nos tiene que enviar cópia de la tarjeta
Your answer
MEDICACIÓ / MEDICACIÓN
Si durant la setmana de campament estarà sota tractament, si us plau, expliqui-ho. NO ES PODRÀ SUBMINISTRAR CAP MEDICACIÓ SENSE LA CORRESPONENT PRESCRIPCIÓ MÈDICA. / Si durante la semana de campamento estará bajo tratamiento, por favor explíquelo. NO SE PODRÁ ADMINISTRAR NINGUNA MEDICACIÓN SIN LA CORRESPONDIENTE PRESCRIPCIÓN MÉDICA
Your answer
SITUACIONS ESPECIALS / SITUACIÓ ESPECIAL
HI HA CAP SITUACIÓ QUE HAURÍEM DE SABER? (Al·lèrgies, intoleràncies, mullar el llit, problemes familiars...) / ¿HAY ALGUNA SITUACIÓN QUE DEBERÍAMOS SABER? (Alergias, intolerancias, mojar la cama, problemas familiares...)AVÍS: NO ES FARÀ CAP DIETA ALIMENTARIA QUE NO VINGUI RESPALDADA PER UNA PRESCRIPCIÓ MEDICA./ AVISO: NO SE HARA NINGUNA DIETA ALIMENTARIA QUE NO VENGA RESPALDADA POR UNA PRESCRIPCIÓN MEDICA.
Your answer
OPCIÓ D'ALLOTJAMENT / OPCIÓN DE ALOJAMIENTO
Si vols, pots escollir UN/A (1) amic/ga per compartir allotjament. ELL / ELLA TAMBÉ HA D'ESCOLLIR-TE A TU. Ha de ser del teu mateix sexe i mateixa edat. ENS RESERVEM EL DRET DE LA DECISIÓ FINAL DE L'ALLOTJAMENT./ Si quieres, puedes escoger UN/A (1)amigo/a para compartir alojamiento. EL / ELLA DEBE TAMBIÉN ESCOGERTE A TI. Debe ser de tu mismo sexo y misma edad. NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE LA DECISIÓN FINAL DE ALOJAMIENTO.
Your answer
TALLA DE SAMARRETA / TALLA DE CAMISETA
Només pels campus esportius / solo para los campamentos deportivos
Pertanys a algun club esportiu / Perteneces a algún club? En cas afirmatiu, quin? / En caso afirmativo, a cual?
Your answer
A quina categoria jugues? / en que categoría juegas?
Your answer
AUTORITZACIONS / AUTORIZACIONES
Com a pare, mare o tutor/a del campista, autoritzo la seva assistència al campament a dalt indicat, organitzat per la fundació Privada L'Arcada, i autoritzo a l'ús de les seves fotos i dades en la promoció habitual i en la nostra pàgina web, segons la llei orgànica 15/1999.
Autoritzo també a intervenir quirúrgicament o prendre qualsevol altra decisió mèdica per part del corresponent equip mèdic, en cas d'urgència i de no poder contactar amb els pares o tutors. De la mateixa manera a utilitzar un vehicle privat per al desplaçament no urgent ni especialitzat, en el cas de requerir atenció mèdica. Autoritzo també a rebre petites cures i medicaments com antihistamínics, anti inflamatoris, antitèrmics i analgèsics, que normalment es lliuren sense recepta i que contenen àcid acetil salicílic, ibuprofe o paracetamol, per part dels dirigents.


Como padre, madre o tutor/a del campista, autorizo a su asistencia al campamento arriba indicado, organizado por la fundación Privada L'Arcada, y autorizo al uso de sus fotos y datos en la promoción habitual y en nuestra página web, según la ley orgánica 15/1999.
Autorizo también a intervenir quirurgicamente o tomar cualquier otra decisión medica por parte del correspondiente equipo medico, en caso de urgencia y de no poder contactar con los padres o tutores. De la misma manera a usar un vehículo privado para el desplazamiento no urgente ni especializado, en el caso de requerir atención medica. Autorizo también a recibir pequeñas curas y medicamentos como antihistaminicos, anti inflamatorios, antitermicos y analgésicos, que normalmente se entregan sin receta y que contienen ácido acetil salicílico, ibuprofeno o paracetamol, por parte de los dirigentes.

NOM DE QUI AUTORITZA / NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA
Nom complet del pare, mare o tutor. / Nombre completo del padre, madre o tutor
Your answer
Núm. de document d'identitat. /Nº de documento de identidad
(NIF / NIE)
Your answer
CONFORMITAT / CONFORMIDAD
Required
FORMES DE PAGAMENT / FORMAS DE PAGO
INGRÈS BANCARI / INGRESO BANCARIO:

Ingressar l'import total o l'import de la quota corresponent al Banc Santander Central Hispano núm. de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicant en l'espai "concepte", el nom i cognoms del nen/a i el campament triat, i enviar la còpia de l'ingrès.

Ingresar el importe total o el importe de la cuota correspondiente en el Banco Santander Central Hispano nº de IBAN ES47 0049 2345 7926 1482 1386. Indicando en el espacio "concepto", el nombre y apellidos del niño/a y el campamento elegido, y enviar la copia del ingreso

PAGAMENT DOMICILIAT / PAGO DOMICILIADO:


Opció valida només si es fa la inscripció amb dos mesos d'antelació com a mínim. Opción valida únicamente si se realiza la inscripción con dos meses de antelación como mínimo.

L'Arcada carregarà al compte que ens indiqui els pagaments corresponents a les quotes.

L'Arcada cargará en la cuenta que nos indique los pagos correspondientes a las cuotas.

Indica la forma de pagament escollida / Indica la forma de pago elegida
DOMICILIACIÓ BANCARIA / DOMICILIACIÓN BANCARIA.
Si desitja que L'Arcada carregui al seu compte l'import requerit, indiqui'ns el seu núm IBAN / Si desea que L'Arcada cargue en su cuenta el importe requerido, indiquenos su numero IBAN.
Your answer
DESCOMPTES NO ACUMULABLES / DESCUENTOS NO ACUMULABLES
 VETERANS  / VETERANOS (Si aquest és el teu 3er any o més consecutius/ Si este es tu 3er. año a más consecutivo) 5%dte.

AMICS  / AMIGOS (Si tu ja has vingut i portes un amic que no hagi vingut mai a L'Arcada / Si tu ya has venido y traes a un amigo que no haya venido núnca a L'arcada) 10% dte.per cada amic.

ESCULL A QUIN DESCOMPTE T'ACULLS. RECORDA QUE NO SÓN ACUMULABLES. / ELIGE A QUE DESCUENTOS TE ACOGES. RECUERDA QUE NO SON ACUMULABLES
DESCOMPTE SI ACUMULABLE / DESCUENTO SI ACUMULABLE 5% extra.
DESCOMPTE D'AMIC/GA / DESCUENTO DE AMIGO/A 10%
Indicans el nom de l'amic o amics als quals has convidat i pels quals vols rebre el descompte.NO APLICABLE A GERMANS / Indícanos el nombre del amigo/a o amigos a quien has invitado y por quien quieres recibir el descuento NO APLICABLE A HERMANOS.
Your answer
QUI T'HA CONVIDAT / QUIEN TE HA INVITADO
Indica'ns el nom de l'amic/a que t'ha convida't per que poguem aplicar-li el descompte./ Indícanos el nombre del amigo/a que te ha invitado para que podamos aplicarle el descuento.
Your answer
Vas realitzar preinscripció en finalitzar l'estiu 2016? / ¿Realizaste preinscripción al finalizar el verano de 2016?
Required
Ens has visitat en la jornada de portes obertes del 20 de maig? / ¿Nos has visitado en la jornada de puertas abiertas el 20 de mayo?
Required
Informació del seu interès / Información de su interés
De conformitat amb el que disposa en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, li informem que les dades que ens faciliti seran incorporades a un fitxer automatitzat del que és responsable la Fundació Privada L'Arcada amb domicili en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva sol·licitud d'informació.
En qualsevol cas Fundació Privada L'Arcada podria tractar aquestes dades personals amb la finalitat de remetre-li via telefònica, postal o electrònica, informació que pugui resultar del seu interès sobre els nostres productes o serveis.
Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint comunicació per escrit, degudament signada, acompanyada de fotocòpia del DNI, al departament d'inscripcions en l'adreça abans indicada.


De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de carácter personal, le informamos que los datos que nos facilite serán incorporados a un fichero automatizado del que es responsable la Fundación Privada L'Arcada con domicilio en c/ Pintor Solives 64, Banyoles Girona
Sus datos serán tratados con la finalidad de gestionar su solicitud de información.
En cualquier caso Fundación Privada L'Arcada podría tratar estos datos personales con la finalidad de remitirle vía telefónica, postal o electrónica, información que pueda resultar de su interés sobre nuestros productos o servicios.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo comunicación por escrito, debidamente firmada, acompañada de fotocopia del DNI, al departamento de inscripciones en la dirección antes indicada.

CANCEL-LACIONS / CANCELACIONES
En cas d'anul·lació d'una inscripció ja pagada, s'efecturarà una retenció del 15% de l'import pagat.

En caso de anulación de una inscripción ya pagada, se efectuará una retención del 15% del importe pagado.


L'Arcada es reserva el dret de cancel·lar un campament a causa de la baixa taxa d'inscripcions o altres circumstàncies internes que facin impossible la celebració del mateix.
En cas de sorgir circumstàncies que donen lloc a la cancel·lació d'un campament, els inscrits, tindran l'opció de rebre un reemborsament complet o la inscripció per a la participació en un altre campament del mateix estiu.
Si l'esdeveniment és cancel·lat a causa de raons externes, fora del control de l'Arcada (condicions climatològiques, desastres naturals ...), els inscrits no percebran cap reemborsament.


L’Arcada se reserva el derecho de cancelar un campamento debido a la baja tasa de inscripciones u otras circunstancias internas que hagan imposible la celebración del mismo.
En caso de surgir circunstancias que den lugar a la cancelación de un campamento, los inscritos en él, tendrán la opción de recibir un reembolso completo o la inscripción para la participación en otro campamento del mismo verano.
Si el evento es cancelado debido a razones externas, fuera del control de L’Arcada (condiciones climatológicas, desastres naturales…), los inscritos no percibirán ningún reembolso.

Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms