แบบประเมินการให้บริการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ท่านสามารถเลือกข้อที่ตรงกับความพึงพอใจของท่าน และสามารถเขียนข้อความเสนอแนะ เรายินดีรับฟังคำติชมจากท่านเพื่อช่วยในการปรับปรุงการบริการ โปรดกรอกแบบประเมินการให้บริการที่ใช้เวลาไม่นานนี้และแจ้งความคิดเห็นของท่านให้เราทราบ (คำตอบของท่านจะไม่มีการระบุชื่อ)
ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
*
เพศ *
อายุ *
จังหวัดที่ท่านอยู่ในปัจจุบัน *
ส่วนที่ 2 หลักเกณฑ์และการให้บริการ
ท่านมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตาม มติ ครม. มากน้อยเพียงใด *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ท่านมีความประสงค์จะให้หน่วยงานรัฐ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยาผ่านช่องทางใด *
ท่านพึงพอใจการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ มากน้อยเพียงใด *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
มีขั้นตอนที่ชัดเจนเข้าใจง่าย
มีการติดตามหลังจากเวลาผ่านไป
ท่านพึงพอใจการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากน้อยเพียงใด *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
พูดจาไพเราะ
อธิบายด้วยความเต็มใจ
ท่านพึงพอใจการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก มากน้อยเพียงใด *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
มีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูล
มีบริการจัดเอกสารให้
ท่านพึงพอใจการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้านคุณภาพการให้บริการ มากน้อยเพียงใด *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
ไม่รอนาน
ได้รับเงินช่วยเหลือเร็ว
ท่านเข้ารับบริการการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบฯ ณ สถานที่ใด *
ส่วนที่ 3 ความคาดหวัง ความเดือดร้อน และข้อเสนอแนะ
ท่านคาดหวังหน่วยงานช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องใด (โปรดระบุ) *
ท่านมีความเดือดร้อน และประสงค์จะให้ช่วยเหลือเยียวยา เกี่ยวกับเรื่องใด (โปรดระบุ) *
ข้อเสนอแนะ *
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลา ทำแบบประเมินฉบับนี้ คำตอบของท่านเราจะนำไปใช้ในการปรับปรุงงานช่วยเหลือเยียวยาให้ดียิ่งขึ้น
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy