รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข ใน รพ.สต.
รพ.สต. ทำการประเมินการดำเนินงาน คบส. ปีงบประมานละ 2 ครั้ง คือ
ครั้งที่ 1 เดือนมกราคม
ครั้งที่ 2 เดือนกรกฏาคม

รพ.สต. บทบาทการดำเนินการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 4 ด้าน ได้แก่
1. การรวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลที่สำคัญในพื้นที่ เช่น สถานที่จำหน่าย
สถานที่ผลิต ร้านค้า รถเร่ ตลาดนัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบและเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์สุขภาพในชุมชน
2. ตรวจสอบฉลาก การแสดงสรรพคุณบนฉลาก ลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ (สีและกลิ่น) ตลอดจนความเหมาะสมของบรรจุภัณฑ์และการเก็บรักษา
3. เฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีข้อความบ่งบอกถึงความโอ้อวดเกินจริง และอาจเกิดอันตราย ตามเคเบิ้ลทีวี วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ และโบรชัวร์ และส่งข้อมูลการเฝ้าระวังให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
4. เพิ่มองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพในเรื่องการเลือกซื้อ เลือกบริโภคที่ถูกต้อง และขั้นตอนการติดตาม ตรวจสอบเฝ้าระวังตลอดจนถึงการจัดการกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้แก่ กลุ่มอสม. ครู/นักเรียน อย.น้อย กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน และผู้นาชุมชน เป็นต้น
หน่วยงานที่ประเมิน
*
1.การจัดตั้งศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์และบริการสุขภาพ
1.1 ฐานข้อมูลกลุ่มผู้ประกอบการ กลุ่มเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
จำนวนร้านชำ/ร้านค้า *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนร้านยา *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนสถานที่ผลิตอาหาร *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนตลาดสด/ตลาดนัด *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนร้าน/แผงอาหาร *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนเครื่อข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน (จำนวนคน) *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนสถานีวิทยุชุมชน ในพื้นที่รับผิดชอบ *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
1.2แผนงานโครงการ
จำนวน จัดทำแผนงานโครงการด้านงานคุ้มครองผู้บริโภค/อาหารปลอดภัย *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
2.บันทึกการตรวจมาตรฐานร้านขายของชำ,ซุปเปอร์มาเก็ต
จำนวนร้านชำ/ร้านค้า ที่ได้รับการตรวจสอบ *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนร้านชำ/ร้านค้า ที่ผ่านเกณฑ์ทั้ง 2 หมวด (1. หมวดสถานที่ อุปกรณ์ และสิทธิผู้บริโภค, 2. หมวดผลิตภัณฑ์) *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
หมวดที่1 สถานที่ อุปกรณ์ และสิทธิผู้บริโภค มีร้านชำ/ร้านค้า ผ่านเกณฑ์กี่ร้าน *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
หมวดที่2 ผลิตภัณฑ์ ด้านอาหาร มีร้านชำ/ร้านค้า ผ่านเกณฑ์กี่ร้าน *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
หมวดที่2 ผลิตภัณฑ์ ด้านยา มีร้านชำ/ร้านค้า ผ่านเกณฑ์กี่ร้าน *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
หมวดที่2 ผลิตภัณฑ์ ด้านเครื่องสำอาง มีร้านชำ/ร้านค้า ผ่านเกณฑ์กี่ร้าน *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
หมวดที่ 2ผลิตภัณฑ์ ด้านบุหรี่/สุรา มีร้านชำ/ร้านค้า ผ่านเกณฑ์กี่ร้าน *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
3.การเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพเกินจริง
จำนวนรายการโฆษณษาที่ตรวจ *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
จำนวนรายการโฆษณษาโอ้อวดเกินจริง *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
4.สร้างภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค
การให้ความรู้ภาคีเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค (ประชาชน, อสม.)
จำนวนครั้งการให้ความรู้ภาคีเครือข่าย *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
5.อย.น้อย
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบ *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
โรงเรียนในเขตรับผิดชอบเข้าร่วมโครงการ อย.น้อย *
กรุณาใส่เฉพาะตัวเลขเท่านั้น ห้ามใส่ตัวอักษร
Your answer
ผู้บันทึกข้อมูล
ชื่อ-สกุล *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service