แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่องานแนะแนวและจัดหางาน

  This is a required question
  This is a required question
  กริยามารยาทดี สุภาพ เป็นมิตร
  แต่งกายสุภาพ
  ตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำได้ถูกต้อง ชัดเจน
  บริการด้วยความเต็มใจ ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น รวดเร็ว ถูกต้อง
  มีเจ้าหน้าที่ให้บริการเพียงพอ
  ปฏิบัติงานด้ายความโปร่งใส ไม่ทุจริต
  ผู้ให้บริการมีความพร้อมที่จะให้บริการและอุทิศเวลา
  ผู้ให้บริการตรงต่อเวลาและสม่ำเสมอ
  ให้บริการด้วยความเสมอภาคเหมือนกันทุกรายไม่เลือกปฏิบัติ
  เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถในงานที่ให้บริการ
  Please enter one response per row
  มีการติดประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
  มีการให้บริการตามลำดับก่อน-หลัง
  ระยะเวลาการให้บริการตามความเหมาะสม
  ขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน
  วัสดุอุปกรณ์มีความเพียงพอในการให้บริการ
  Please enter one response per row
  สถานที่ตั้งหน่วยงานมีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
  สถานที่/อุปกรณ์ สะอาด เป็นระเบียบ
  มีป้ายประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
  มีบริการข้อมูลข่าวสาร ผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook
  มีที่นั่พักสำหรับผู้มาติดต่อ
  มีห้องน้ำสะอาด
  มีที่จอดรถให้บริการเพียงพอ
  Please enter one response per row
  1) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ เช่น ความสามารถในการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ มีความน่าเชื่อถือ
  2) ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
  3) ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  4) ให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
  5) ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ขอรับสิ่งตอบแทน
  6) ให้บริการตรงต่อเวลา และสม่ำเสมอ
  7) ความเสมอภาคในการให้บริการเหมือนกันทุกราย
  8) ช่องทางที่ให้บริการสามารถเข้าถึงง่ายและมีความสะดวกต่อผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  1) ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ มีความทันสมัยต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
  2) ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
  3) ข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการมีหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  4) ข้อมูลข่าวสารที่ได้รับ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้
  5) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ เช่น ความสามารถในการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ มีความน่าเชื่อถือ
  6) ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  7) ช่องทางที่ให้บริการสามารถเข้าถึงง่ายและมีความสะดวกต่อผู้รับบริการ
  Please enter one response per row
  1) ข้อมูลบริการจัดหางาน มีความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์
  2) ข้อมูลบริการจัดหางานมีความหลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
  3) เจ้าหน้าที่ให้บริการมีความรู้ ความสามารถ ในการให้บริการ เช่น ความสามารถในการตอบคำถาม ให้คำแนะนำ มีความน่าเชื่อถือ
  4) ให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
  5) ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
  6) ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยไม่ขอรับสิ่งตอบแทน
  7) ความเสมอภาคในการให้บริการเหมือนกันทุกราย
  8) ช่องทางที่ให้บริการสามารถเข้าถึงง่ายและมีความสะดวกต่อผู้รับบริการ
  Please enter one response per row