แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร “HTML5 Animator for Webmaster”
วันที่ 25 – 26 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบประเมิน
เพศ
อายุของท่าน
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจ
1. ด้านเนื้อหาและเวลาในการอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1.เนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม
2.เนื้อหาในการฝึกอบรมตรงกับความต้องการของท่าน
3.ระยะเวลาการอบรมมีความเหมาะสมกับเนื้อหา
2.ด้านวิทยากรและการบรรยาย
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1.การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
2.ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
3.การตอบข้อซักถามได้ครบถ้วนและชัดเจน
4.การบริหารเวลาในการอบรม
3.ด้านเอกสารประกอบการอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1.เอกสารประกอบการอบรมมีรายละเอียดของเนื้อหาเพียงพอ
2.ท่านพอใจเอกสารในรูปแบบดิจิตอลไฟล์เพียงใด
4.ด้านการประยุกต์ใช้ความรู้ ความเข้าใจ จากการอบรม
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1.ก่อน เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 Animator ระดับใด
2.หลัง เข้ารับการอบรมท่านมีความรู้เกี่ยวกับ HTML5 Animator ระดับใด
3.การอบรมช่วยให้เกิดความรู้และทักษะใหม่ที่เป็นประโยชน์กับท่าน
4.สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้งาน
5.สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่และถ่ายทอดได้
5. ท่านคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานเว็บไซต์หรืองานอื่นๆ ที่รับผิดชอบภายในระยะเวลาเท่าใด
6.ด้านสถานที่และการอำนวยความสะดวก
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
น้อย(2)
น้อยที่สุด(1)
1.การอำนวยความสะดวก,การติดต่อประสานงานของผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่ลงทะเบียน
2.การจัดสถานที่ และบรรยากาศในการฝึกอบรม
3.ประสิทธิภาพของสัญญาณ MU-WiFi ภายในห้องอบรม
4.อาหารว่าง, อาหารกลางวัน และเครื่องดื่ม
7. ท่านทราบข่าวประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสัมมนาจากแหล่งใด
Required
8. ท่านสนใจต้องการให้จัดโครงการในรูปแบบใด
9. หัวข้อที่ท่านสนใจในการจัดโครงการครั้้งต่อไป
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดโครงการในครั้้งต่อไป
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms