ลงทะเบียนอบรม ปี 2562
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ *
Your answer
นามสกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
เลขที่ใบอนุญาต(พยาบาล)
Your answer
หน่วยงาน *
Your answer
ตำบล/แขวง
Your answer
อำเภอ/เขต
Your answer
จังหวัด *
Your answer
สังกัดเขตบริการสุขภาพ *
โทรศัพท์(หน่วยงาน)
Your answer
โทรสาร
Your answer
โทรศัพท์(มือถือ) *
Your answer
E-Mail *
Your answer
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ จำนวน 30 ท่าน
2.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบและทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพติด ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วย รุ่นละ 40 ท่าน
3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน
4.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน
4.1หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level II
ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level I , ขาดได้ไม่เกิน 20% , มี Case ในการทำ Supervision , ทำ Case 3 ครั้ง อบรมจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 , ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562 , ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 , ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 ท่าน
5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 ท่าน
6.หลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด (SBRIT Screening, Brief Intervention and Referral to treatment)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ รุ่นละ 50 ท่าน
7.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก รุ่นละ 50 ท่าน
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา
ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 50 ท่าน
9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบำบัด รักษาผู้ติดยาและสารเสพติดใน สถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 35 ท่าน
10.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด จำนวน 50 ท่าน
รับประทานอาหาร *
ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417 *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service