แบบประเมินผลโครงการฝึกอบรม
โครงการอบรม หลักสูตร *
Your answer
อบรมระหว่างวันที่ *
Your answer
สถานที่อบรม (โรงแรม/อำเภอ/จังหวัด) *
Your answer
ตอนที่ 1 โปรดทำเครื่องหมาย ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด โดยมีระดับความพึงพอใจ ต่อการจัดโครงการอบรมดังนี้
5 = มากที่สุด, 4 = มาก, 3 = ปานกลาง, 2 = น้อย, 1 = น้อยที่สุด
1. การประชาสัมพันธ์โครงการ (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
1.1 ได้รับข่าวสารถูกต้อง รวดเร็ว มีเวลามากพอในการตัดสินใจ
1.2 ช่องทางการประชาสัมพันธ์หลากหลาย (จดหมาย,เว็บไซต์,Facebook)
2. การติดต่อเข้าร่วมโครงการอบรม (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
2.1 ติดต่อง่าย สะดวก
2.2 ความรวดเร็วในการรับสมัครเข้าร่วมโครงการ
2.3 การลงทะเบียนหลากหลายช่องทาง(E-mail,จดหมาย,Fax,โทรศัพท์,line id)
3. การชำระเงิน (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
3.1 วิธีการชำระเงินด้วยอินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง
3.2 วิธีการชำระเงินด้วยเงินสด
3.3 วิธีการชำระเงินด้วยเช็ค/อื่นๆ
4. การลงทะเบียนเข้าอบรม (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
4.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนในการลงทะเบียน
4.2 ความรวดเร็วในการลงทะเบียน
5. วัน เวลา สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
5.1 ความเหมาะสมของวันและเวลาในการจัดอบรม
5.2 ความเหมาะสมของสถานที่ในการจัดอบรม (การเดินทาง,ห้องอบรมฯลฯ)
5.3 สิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ของสถานที่ (ที่จอดรถ,ห้องน้ำ ฯลฯ)
6. หลักสูตร (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
6.1 เป็นหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของผู้เข้าอบรม
6.2 ความทันสมัยของหลักสูตร
6.3 เป็นหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงาน
7. เอกสารประกอบการอบรม (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
7.1 ความเหมาะสมของเอกสาร (รูปเล่ม,จำนวนเอกสารบรรยาย)
7.2 อุปกรณ์เครื่องเขียนเหมาะสม (กระเป๋า,สมุด,ปากกา ฯลฯ)
7.3 เอกสารประกอบการบรรยาย ครบถ้วนถูกต้องตามเนื้อหา
7.4 เอกสารประกอบการบรรยายมีความสวยงาม น่าอ่าน
8. การบริการของเจ้าหน้าที่ (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
8.1 การอำนวยความสะดวกในระหว่างการฝึกอบรม
8.2 จำนวนเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการบริการผู้เข้าอบรม
8.3 บุคลิกภาพ การแต่งกาย การบริการของเจ้าหน้าที่
8.4 การตอบข้อซักถามของเจ้าหน้าที่
9. โสตทัศนูปกรณ์ (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
9.1 คุณภาพของโสตทัศนูปกรณ์ (เสียง,ภาพ,ความสว่าง ฯลฯ)
9.2 ความทันสมัยของโสตทัศนูปกรณ์
10. อาหารกลางวันและอาหารว่าง (ระดับความพึงพอใจ) *
5
4
3
2
1
10.1 คุณภาพของอาหารกลางวันและอาหารว่าง
10.2 อาหารกลางวันและอาหารว่างเพียงพอกับจำนวนผู้เข้าอบรม
10.3 ความเหมาะสมของสถานที่รับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่าง
ตอนที่ 2 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ
1. ข้อคิดเห็น
Your answer
2. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
*** ขอขอบคุณผู้เข้าอบรบทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy