แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรสายวิชาการต่อครุภัณฑ์สำหรับงานวิจัย
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ( กรุณาทำเครื่องหมาย ถูกต้อง หน้าข้อความต่อไปนี้ )
1. เพศ
2. ส่วนงาน
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจ
โปรดเลือกระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ โดยใส่เครื่องหมาย ลงในช่องว่าง ให้ตรงกับระดับที่ท่านเลือก
กำหนดให้ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย และ 1 = น้อยที่สุด
1. ห้องปฎิบัติการวิจัย
1.1 จำนวนห้องปฎิบัติการวิจัยมีความเพียงพอ
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.2 ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งห้องปฎิบัติการวิจัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
1.3 ความพร้อมของห้องปฎิบัติการวิจัยในการใช้งาน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2. ครุภัณฑ์วิจัย
2.1 จำนวนครุภัณฑ์วิจัยมีความเพียงพอในการทำวิจัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.2 ประสิทธิภาพ/ความพร้อมของครุภัณฑ์วิจัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.3 ครุภัณฑ์วิจัยมีความทันสมัยเหมาะสมการทำวิจัยในยุคปัจจุบัน
น้อยที่สุด
มากที่สุด
2.4 ความปลอดภัยในการใช้ครุภัณฑ์วิจัย
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms