CIO-01(2.5):แบบประเมินความพึงพอใจคุณภาพการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก
กลุ่มเป้าหมาย : บุคลากรทุกคนในวิทยาลัย
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 1 เดือน (15 มกราคม-15 กุมภาพันธ์)
1.ชื่อหน่วยงาน *
2.ตำแหน่ง *
3.วัตถุประสงค์ในการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) *
Required
4.ความถี่ในการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก *
5.ความพึงพอใจในการใช้บริการฐานข้อมูลจากระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก(โดยภาพรวม) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
5.1 ความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลในระบบ
5.2 ความเป็นปัจจุบันของฐานข้อมูลในระบบ
5.3 ความเหมาะสมของรูปแบบที่ใช้ในระบบฐานข้อมูล
5.4 ความน่าเชื่อถือของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
5.5 ความสะดวกในการใช้งานระบบฐานข้อมูล
5.6 ความน่าสนใจของข้อมูลในฐานข้อมูล
5.7 ความหลากหลายของข้อมูล
5.8 การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
6.ความพึงพอใจด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ของสถาบันพระบรมราชชนก(โดยภาพรวม) *
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
6.1 ระบบใช้งานง่ายและไม่ซับซ้อน
6.2 สามารถค้นหาหรือเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการ
6.3 ประสิทธิภาพ / ความรวดเร็วในการตอบสนองของระบบ
6.4 ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
6.5 ข้อมูลมีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน
6.6 ลักษณะข้อมูลในการนำเสนอสู่ภายนอกหน่วยงาน
6.7 มีการจัดลำดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล
7.ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบสารสนเทศของสถาบันพระบรมราชชนก *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สถาบันพระบรมราชชนก. Report Abuse - Terms of Service