การประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
คำอธิบาย
1.โครงการตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้กำหนดแนวทางการประเมินผลการดำเนินงานของตำบลที่เข้าร่วมโครงการฯ ไว้ 4 ด้าน โดยมีเกณฑ์และค่าคะแนนในการประเมิน 4 ข้อ รวม 100 คะแนน ดังนี้
ข้อที่ ด้าน เกณฑ์การประเมิน
1 ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ ข้อมูลสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ 20 คะแนน
2 แผนงาน มีแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในครอบครัว 20 คะแนน
3 บูรณาการการดำเนินงาน มีการบูรณาการทรัพยากรในพื้นที่ เพื่อดำเนินการ
ตามแผนเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในครอบครัว 40 คะแนน
4 ผลงาน มีผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความรุนแรงในพื้นที่ 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน
2. ตำบลที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หมายถึงตำบลที่มีค่าคะแนนรวมตั้งแต่ 70 คะแนนขึ้นไป
3. ผู้ประเมินผลการดำเนินงานของตำบลที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ แก่ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือ ครู ก. ในพื้นที่
ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่ได้รับการมอบหมายให้เป็นผู้ประเมินของจังหวัด กรอกผลการดำเนินงานของทุกตำบลที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบประเมินตำบลเข้มแข็งไร้ความรุนแรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ในหน้าถัดไป ภายใน 15 กรกฎาคม 2559 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง
ชื่อพื้นที่ ศพค.
Your answer
ตำบล
Your answer
อำเภอ
Your answer
จังหวัด
Your answer
เข้าร่วมโครงการตั้งแต่ ปี.......
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms