แบบประเมินความพึงพอใจเว็บไซต์ Thaikorn Street View
เพศ
สถานภาพ
ด้านเนื้อหา
ด้านเนื้อหา
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1. มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
2. ปริมาณเนื้อหามีเพียงพอกับความต้องการ
3. มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการ ค้นหาและทำความเข้าใจ
4. เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
Clear selection
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบเว็บไซต์
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
2. หน้าโฮมเพจมีความสวยงาม มีความทันสมัย น่าสนใจ
3. สีสันในการออกแบบเว็บไซต์มีความเหมาะสม
4. มีความเร็วในการแสดงภาพ ตัวอักษร และข้อมูลต่างๆ
5. ภาพประกอบสามารถสื่อความหมายได้
Clear selection
ด้านประโยชน์และการนำไปใช้
ดีเยี่ยม
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ปรับปรุง
1. เนื้อหามีประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
2. เป็นสื่อในการเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนได้
3. สามารถเป็นแหล่งความรู้ได้
4. เป็นแหล่งข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy