- ใบสมัคร - โครงการอบรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ถึง 24 ตุลาคม 2564 สมัครด่วน!! จำนวนจำกัด ก่อนวันที่ 18 พฤษภาคม 2564
หลักสูตรแมคคาทรอนิกส์ ร่วมกับ หลักสูตรหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง powered by OSM KMITL จัดอบรม Non-Degree หลักสูตร IMMERSIVE DIGITAL TWIN ให้กับบุคคลที่ทำงานแล้วหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือผู้ที่ต้องการฝึกทักษะในด้าน IoT, Cloud, AI และ ARVR ตามโครงการพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง โดยภาครัฐ การอบรมไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ผู้เข้าอบรมต้องเข้ารับการอบรมให้ครบตามกำหนด การอบรมเน้นปฏิบัติและครอบคลุมทฤษฎี ในด้าน IoT, Cloud, AI และ ARVR โดยการจัดส่วนใหญ่เป็นวันเสาร์และอาทิตย์ การอบรมเป็นรูปแบบการอบรม online จะจัดอบรมโดย สจล.และที่บริษัทที่ร่วมจัดอบรมครั้งนี้ได้แก่ AWS, Autodesk, Delta, EON Reality, element14, Unity, Mitsubishi, IDC FACTORY เป็นต้น รวมระยะเวลา 36 วัน
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
Name-Surname (English) *
อาชีพ *
ชื่อบริษัท หรือ สถานประกอบการ ของท่าน
อายุ *
E-Mail *
เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก *
เลขประจำตัวประชาชน *
ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริง (ไม่เกิน 10,000 บาท) หากเข้าอบรมไม่เกิน 80% ของวันทั้งหมด *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL).