เเบบประเมินการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1,4 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจ เพื่อนำข้อมูลจากการประเมินไปใช้ในการ วางแผนจัดงานต่อไป
สถานะผู้ตอบแบบสอบถาม
รายการ
5 พึงพอใจมากที่สุด
4 พึงพอใจมาก
3 พึงพอใจปานกลาง
2 พึงพอใจน้อย
1 พึงพอใจน้อยที่สุด
การประชาสัมพันธ์นโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียน
ความสะดวกในการแจ้งความจำนงและการให้บริการออกใบสมัครในระบบ Online
การดำเนินการรับสมัคร สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอน
ความเหมาะสมของสถานที่ในการรับสมัคร
ความพึงพอใจในสถานศึกษา
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms