ประเมินผลการสอนรายวิชาทฤษฏี โดยผู้เรียน รายวิชา พชช 465 การรักษาพยาบาลขั้นต้น
นิสิตต้องประเมินผลรายวิชาให้ครบข้อ เพื่อที่จะได้นำผลการประเมินไปปรับปรุงต่อไป
รหัสประจำตัวนิสิต *
Your answer
กลุ่มผู้เรียน *
ส่วนที่ 1 ด้านการจัดการเรียนการสอน *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย
ส่งเสริมให้ผู้เรียนศึกษาค้นคว้าและเรียนรู้ด้วยตนเอง
ความเหมาะสมของเนื้อหารายวิชากับสภาพการปัจจุบัน
จัดประสบการณ์การเรียยรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
บูรณาการความรู้จากรายวิชาที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการเรียนการสอน
วัดและประเมินผลเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา
การสอนเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ส่งเสริมการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
กระบวนการจัดการเรียนการสอนมีการส่งเสริมทักษะเสื่อสารของนิสิต
มีการแจ้งวัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน และกาประเมินผลแก่ผู้เรียน
ได้ฝึกวิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นในประเด็นจริยธรรมทางการพยาบาล
ส่วนที่ 2 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ *
5 มากที่สุด
4 มาก
3 ปานกลาง
2 น้อย
1 น้อยที่สุด
สื่อการสอนในรายวิชามีความเหมาะสม
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้และสืบค้นข้อมูลเหมาะสม
ห้องเรียนมีโสตทัศนูปกรณ์ที่มีความพร้อมสำหรับการเรียน
มีหนังสือและตำราเพียงพอกับการค้นคว้าเพิ่มเติมในรายวิชานี้
ห้องเรียนมีสภาพเหมาะสมสำหรับการทำกิจกรรมการเรียนการสอน
เอกสารประกอบการสอนมีความเหมาะสม
หนังสือ/ตำรา ประกอบการเรียนการสอน
สื่อการสอนมีความเหมาะสมและหลากหลาย
การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy