แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา
************************************************************************************************
วัตถุประสงค์ : เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงานศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ 2562 และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดเลือกข้อมูลหน้าคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริง
เพศ
อายุ *
วุฒิการศึกษา *
ประเภทผู้รับบริการ *
หน่วยงาน/สังกัด *
โปรดเลือก(กรณีระบุ สำนัก/สถาบัน/กอง/พื้นที่)
โปรดระบุข้อมูล(กรณีระบุ หน่วยงานภายนอก)
Your answer
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
*
ด้านที่ 1 การให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ขั้นตอนการให้บริการมีความเหมาะสม ไม่ซับซ้อน
ระยะเวลาในการให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว
ให้บริการด้วยความเสมอภาค ตามลำดับก่อน-หลัง
*
ด้านที่ 2 บุคลากรผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จุดเด่น ของการบริการที่ท่านประทับใจ คือ
Your answer
จุดที่ควรปรับปรุง ของการให้บริการ คือ
Your answer
ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการให้บริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service