แบบสำรวจความคิดเห็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ (โครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ)
วัตถุประสงค์ : เพื่อสำรวจความคิดเห็นของเจ้าของหรือผู้ครบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ในการเข้าตรวจสอบการระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ ของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ และจะนำผลที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ จึงขอความร่วมมือทุกท่านตอบแบบสำรวจตามความคิดเห็นและความเป็นจริง

เกณฑ์คะแนนการประเมิน 5 = ดีมาก 4 = ดี 3 = ปานกลาง 2 = พอใช้ 1 = ต้องปรับปรุง

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ *
Your answer
ชื่อเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ *
Your answer
1.เจ้าหน้าที่แจ้งอำนาจหน้าที่ของกรมควบคุมมลพิษ และสิทธิของเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษได้อย่างชัดเจน *
Required
2. เจ้าหน้าที่แจ้งเหตุแห่งการเข้าตรวจสอบ และขั้นตอนในการเข้าตรวจสอบได้อย่างชัดเจน *
Required
3.เจ้าหน้าที่แจ้งช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษได้อย่างชัดเจน *
Required
4.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ *
Required
5.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน และมีท่าทีเป็นมิตร *
Required
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms