การประเมินผลการดำเนินงานฝ่าย “จัดแถวรับและส่งเสด็จฯ” งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ และวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

  ตอบแบบประเมินผลได้ตั้งแต่ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ - วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ๑. สถานที่สำหรับจัดบริการอาหารมีความเหมาะสม
  ๒. ที่นั่งรับประทานอาหารมีความเพียงพอสำหรับความต้องการ
  ๓. ชนิดอาหารมีความหลากหลายน่าสนใจ
  ๔. ปริมาณอาหารมีความเหมาะสม
  ๕. การให้บริการด้านอาหารมีความสะดวกและรวดเร็ว
  ๖. การรับและการใช้คูปองอาหารสะดวกและทั่วถึง
  ๗. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดี
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question