แบบประเมินสำหรับอาจารย์ ในการประเมินความพึงพอใจในประเด็นด้านหลักสูตรและการจัดการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561
ชื่อหลักสูตร *
คำชี้แจงในการตอบแบบสำรวจ
ระดับค่าความพึงพอใจตามแบบประเมิน
5 หมายถึง มากที่สุด
4 หมายถึง มาก
3 หมายถึง ปานกลาง
2 หมายถึง น้อย
1 หมายถึง น้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
เป็น
ไม่เป็น
1.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
1.2 อาจารย์ประจำหลักสูตร
1.3 อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร 
1.4 อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระหลัก/ร่วม
1.5 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 
1.6 อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ 
ตอนที่ 2 การดำเนินงานของหลักสูตรและการจัดการศึกษา
2.1 ด้านหลักสูตรการศึกษา
5
4
3
2
1
1) การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา วิธีการคัดเลือก การพัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษามีความพร้อม และสำเร็จการศึกษา
2) ความทันสมัยและหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร
3) กระบวนการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร เน้นการพัฒนานักศึกษาให้เรียนรู้ตามโครงสร้างหลักสูตร บูรณาการกับพันธกิจต่าง ๆ ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ ฯลฯ
4) อาจารย์ประจำหลักสูตรได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/วิชาชีพ เหมาะสม
5) การเปิดรายวิชามีลำดับที่เหมาะสม มีความต่อเนื่อง เอื้อให้นักศึกษามีพื้นฐานความรู้และสามารถต่อยอดความรู้
6) ภาระงานที่ได้รับมอบหมายมีสัดส่วนที่เหมาะสมกับจำนวนนักศึกษาที่รับในหลักสูตร
7) จำนวนอาจารย์เพียงพอในการจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานหลักสูตร
2.2 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (นักศึกษาปริญญาตรี)
หากท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ (ข้ามไปตอบข้อ 2.3)
5
4
3
2
1
1) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการอย่างเหมาะสม
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
3) แนะนำการลงทะเบียนเรียน การกำหนดแผนการเรียนตามหลักสูตร
4) ท่านมีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
5) ติดตามผลการเรียนของนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาเรียนจบตามเวลาของหลักสูตร
6) ให้ความช่วยเหลือ หรือถ่ายทอดประสบการณ์ในด้านต่างๆ แก่นักศึกษารับฟังความคิดเห็น และช่วยแก้ไขปัญหา
2.3 ด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
หากท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทางปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ข้ามไปตอบข้อ 2.4)
5
4
3
2
1
1) การปฐมนิเทศ/อบรม/ชี้แจงในเรื่องบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อย่างเหมาะสม
2) เปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง
3) มีเวลาเพียงพอในการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษา
4) ติดตามและกำกับดูแลผลการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ
5) ให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหา         ต่าง ๆ
2.4 ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
5
4
3
2
1
1) อาคารเรียน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ workshop มีความพร้อมต่อการจัดการศึกษา
2) ทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่น อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องสมุด ตำรา/หนังสือ แหล่งเรียนรู้ ฐานข้อมูลมีความเหมาะสมต่อการจัดการศึกษา
3) มีการดูแล รักษาสภาพแวดล้อม และทรัพยากรที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับยุคสมัย
5) การจัดพื้นที่/สถานที่สำหรับนักศึกษาและอาจารย์ได้พบปะ สังสรรค์ แลกเปลี่ยนสนทนา หรือทำงานร่วมกัน
6) มีบริการคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
7) มีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษาเพื่อทำวิจัย(เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
8) มีห้องทำงานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่ห้องเรียน) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใช้ได้สะดวกในการทำวิจัย (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
9) มีอุปกรณ์และเครื่องมือพื้นฐานที่จำเป็นและเหมาะสมในการทำวิจัย (เฉพาะหลักสูตรบัณฑิตศึกษา)
2.5 ด้านข้อร้องเรียนต่าง ๆ
- ท่านเคยได้รับทราบข้อร้องเรียนจากนักศึกษาต่อการจัดการของหลักสูตร/ ภาควิชาหรือคณะวิชาหรือไม่
หากท่านเคยได้รับทราบข้อร้องเรียน โปรดระบุข้อร้องเรียน
Your answer
ข้อร้องเรียนได้รับการแก้ไข/ปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร
Your answer
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Naresuan University. Report Abuse - Terms of Service