แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์ของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
คำชี้แจง แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ โดยข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการให้บริการให้มากที่สุด จึงขอความร่วมมือจากท่านประเมินตามความเป็นจริง และขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ
1.2 สถานภาพ
1.3 สังกัดคณะ/หน่วยงาน *
1.4 ความถี่ในการเข้าใช้งาน
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจขอผู้ใช้บริการ
ระดับความพึงพอใจ 5 = มากที่สุด 4 = มาก 3 = ปานกลาง 2 = น้อย 1 = น้อยที่สุด
1. ด้านเนื้อหา
5
4
3
2
1
1.1 เนื้อหา ข่าวสารต่างๆ มีความชัดเจน ถูกต้อง และมีประโยชน์
11.2 เนื้อหา ข่าวสารต่างๆ ตรงความต้องการ
1.3 การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอนและต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจง่าย
1.4 ข้อมูลมีความทันสมัย อัพเดตข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
1.5 การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลสะดวกต่อการค้นหา
2. ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบของเว็บไซต์
5
4
3
2
1
2.1 หน้าเว็บไซต์มีความน่าสวยงาม น่าสนใจ
2.2 การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสม
2.3 การใช้เทคนิคต่างๆ ในเว็บไซต์น่าสนใจ
2.4 การจัดรูปแบบง่ายต่อการใช้งาน
2.5 ความถูกต้องในการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น
3. ด้านความสะดวกและการนำไปใช้
5
4
3
2
1
3.1 ความรวดเร็วในการเข้าถึงหน้าเว็บเพจ
3.2 การสืบค้นข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลง่ายและสะดวกรวดเร็ว
3.3 มีข้อมูลครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลเป็นประจำ
3.4 มีคำอธิบาย และคำแนะนำต่างๆ อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย
3.5 มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
4. ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
5
4
3
2
1
ความพึงพอใจของการใช้บริการในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
กรุณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น
Your answer
ขอบคุณท่านที่กรุณาตอบแบบประเมิน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms