แบบสำรวจความพึงพอใจ
แบบสำรวจความพึงพอใจและความสุขในการปฎิบัติงานของบุคลากร
เพศ
ประเภท
ปฏิบัติงานในตำแหน่ง
อายุราชการ
เงินเดือน
ความเพียงพอของรายได้
คำชี้แจง : ขอให้ท่านคลิกเลือกข้อที่ท่านเห็นว่าตรงกับตัวท่านมากที่สุด
• ระดับคะแนน 5 หมายถึง มากที่สุด
• ระดับคะแนน 4 หมายถึง มาก
• ระดับคะแนน 3 หมายถึง ปานกลาง
• ระดับคะแนน 2 หมายถึง น้อย
• ระดับคะแนน 1 หมายถึง น้อยที่สุด
ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบายและเป้าหมายการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสรรอัตรากำลังพลในการทำงานของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อภาระงานที่ได้รับมอบหมาย
ความพึงพอใจที่มีต่ออิสระในการตัดสินใจงานตามขอบเขตความรับผิดชอบ
ความพึงพอใจที่มีต่อแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วย
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการสนับสนุนบุคลากรให้ได้รับการอบรม เพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญในการปฏิบัติงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงานในการจัดเตรียมและพัฒนาแหล่งข้อมูลเพื่อ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศของหน่วยงานที่ส่งเสริมให้บุคลากร มีความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง
ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของหน่วยงานให้บุคลากรได้นำความรู้มา ใช้ในการพัฒนาคุณภาพงานที่รับผิดชอบ
ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการแก้ไขปัญหา และการยุติความขัดแย้งในหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการให้คำปรึกษา การช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจที่มีต่อการตรวจติดตามการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบรรจุแต่งตั้งบุคลากรของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการพิจารณาความดีความชอบบุคลากรของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อนโยบาย/มาตรการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้กับบุคลากร
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการทำงานของหน่วยงานที่เอื้อต่อการทำงาน การส่งเสริมอาชีวอนามัย สุขภาพ และความปลอดภัย
ความพึงพอใจที่มีต่อบรรยากาศการทำงานของหน่วยงานที่ส่งเสริมความผูกพันระหว่างบุคลากร สร้างสรรค์วัฒนธรรมการอยู่ร่วมกัน
ความพึงพอใจที่มีต่อสัมพันธภาพกับบุคลากรในหน่วยงาน การได้รับการยอมรับจากผู้ร่วมงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อกระบวนการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา
ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดสวัสดิการในการทำงานและนอกเหนือจากการทำงานของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรเสนอข้อมูลและข้อคิดเห็นต่อผู้บริหารในการพัฒนาและปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่มีต่อการที่หน่วยงานให้ความสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการทำงานและกิจกรรมของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่ท่านเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของหน่วยงาน
ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานอย่างเต็มความรู้ความสามารถ
ความพึงพอใจที่มีต่อมาตรการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีต่อความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงานของบุคลากร
ความพึงพอใจที่มีต่อการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในงาน
ความพึงพอใจที่ท่านได้ทำงานในหน่วยงานนี้
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms