PRIHLÁŠKA na workshop 4 (18. - 19. október 2013)

Prihláška na odborný workshop
"Prístup TEACCH - vývinová diagnostika PEP-R / PEP-3 a praktická časť metódy TEACCH",
ktorý je súčasťou medzinárodného projektu Autism Competence Exchange v rámci programu cezhraničnej spolupráce SLOVENSKÁ REPUBLIKA - RAKÚSKO 2007-2013.

Obsahom dvojdňového seminára bude vývinová diagnostika, resp. využitie špeciálnych postupov (Psychoedukačný profil PEP-R / PEP-3), ktoré boli vyvinuté v rámci programu TEACCH, ako aj praktická časť zameraná na metódu TEACCH.

V rámci pedagogickej podpory a rozvoja podľa metódy TEACCH sa využívajú rôzne postupy vývinovej diagnostiky. Pomocou postupu PEP-R / PEP-3 (vývinová škála a škála správania u detí) sa zaznamenajú aktuálne silné a slabé stránky dieťaťa, ktoré tvoria základ pre ďalšie plánovanie individuálneho rozvoja. Účastníci budú mať možnosť sa v rámci seminára oboznámiť s psychoedukačným profilom PEP-R, so zadaniami úloh a s testami (okrem iného aj prostredníctvom video ukážok). Následne sa poukáže na rozdiely oproti postupu PEP-3 a tieto rozdiely sa prediskutujú.

Na druhý deň sa zameriame na praktickú časť metódy TEACCH a budeme sa zaoberať predovšetkým každodennými praktickými pomôckami. Účastníkom priblížime rôzne obsahy na základe konkrétnych podporných materiálov, fotiek a video ukážok.

Workshop sa uskutoční v piatok 18.10.2013 od 14:00 do 18:00 a v sobotu 18.10.2013 od 9:00 do 17:00 v priestoroch Autistického centra Andreas v Bratislave.

Podmienkou účasti je absolvovanie oboch dní workshopu a splnenie kritéria odbornosti.
Jazykom workshopu je slovenčina a nemčina. Simultánne tlmočenie, ako aj občerstvenie je zabezpečené. Kapacita workshopu je 25 miest, spolu pre slovenskú aj rakúsku stranu.
Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava a Österreichische Autistenhilfe, Viedeň

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question