แบบประเมินสื่อการสอนแบบ Responsive Learning
รายการประเมิน
5
4
3
2
1
เร้าความสนใจ ให้เกิดการใฝ่รู้ในเรื่องราวที่ต้องศึกษา
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ง่าย และสามารถจดจำได้นาน
มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้
สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอน
ช่วยให้ผู้เรียนได้ข้อสรุปที่ถูกต้อง
กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิด
มีความทันสมัย แปลกใหม่แตกต่างไปจากการเรียนปกติ
สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน
ราคาไม่แพง ต้นทุนการผลิตต่ำ คุ้มค่าต่อการใช้งาน
มีความคงมน สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก
ช่วยเพิ่มพูนประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน
เหมาะสมกับวัย และระดับความยากง่ายของเนื้อหา
ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน
ถูกต้องตามหลักการผลิตสื่อ
ถ่ายทอดเนื้อหาที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม
เพิ่มบทบาทผู้เรียนในการเป็นผู้ปฏิบัติ
ช่วยเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่
เป็นสื่อที่มีการประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms