รายงานผลการดำเนินกิจกรรม PLC โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2563
คำชี้แจง  โปรดกรอกข้อมูลรายงานผลการดำเนินกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของแต่ละกลุ่ม ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ถูกต้องและครบถ้วน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. ชื่อกลุ่ม PLC *
เช่น COM4D
2. สมาชิกในกลุ่ม PLC *
เช่น 1.นายธนเดช ลี้เลิศธนกุล [Enter] 2.น.ส.ชญาณัฎฐ์ คำรอด [Enter] 3.นายวรัท สะอาด
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม *
เช่น  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
4. ประเด็นปัญหาที่คัดเลือก *
เช่น นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ
5. วิธีการแก้ปัญหา *
เช่น  1. ใช้ ผลิต พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ช่วยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน [ENTER]
6. ชื่อนวัตกรรมรายบุคคล *
เช่น 1. บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) แบบมีปฏิสัมพันธ์รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้น ม.1 [ENTER]
7. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย *
เช่น  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณ
8. ผลการดำเนินการ *
เช่น 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาวิทยาการคำนวณ จำนวน 150 คน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น [ENTER]
9. จำนวนครั้งของการรวมกลุ่ม PLC *
เช่น 40
10. จำนวนชั่วโมงของการรวมกลุ่ม PLC *
เช่น 80
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Benchamarachuthit Chanthaburi School. Report Abuse