แบบสอบถามสำรวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  สารสนเทศมีความทันสมัยและเป็นปัจจุบัน
  สารสนเทศตรงตามความต้องการใช้งาน
  ระบบสารสนเทศเป็นประโชน์ต่อการดำเนินงานและบริการสั่งชื้อ
  ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน สะดวกรวดเร็วต่อการใช้งาน
  มีการจัดระบบข้อมูลเป็นหมวดหมู่
  ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์และครบถ้วน
  มีการจัดการระดับความปลอดภัย หรือกำหนดสิทธิ์ ในการเข้าถึงข้อมูล
  ความพึ่งพอใจในภาพรวมต่อการใช้ระบบ
  Please enter one response per row
  This is a required question