แบบประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รหัสคุณครู
Your answer
ขื่อคุณครู
Your answer
ปีการศึกษา 2559
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ
ให้นักเรียนเลือกชั้นเรียน
ให้นักเรียนเลือกห้องเรียน
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกตามความคิดเห็นของตนเอง
5
4
3
2
1
1) ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
2) ผู้สอนมีการชี้แจงผลการเรียน/ตัวชีวัดและแผนการจัดการรู้ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน
3) ผู้สอนมีการเตรียมการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
4)เอกสารประกอบการสอนเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
5) ผู้สอนมีรูปแบบกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
6) ผู้สอนมีการนำเทคโนโลยีมรใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
7) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
8) ผู้สอนมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการสื่อความหมายกับผู้เรียน
9) ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน
10) ผู้สอนสามารถตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
11) ผู้สอนมีเทคนิคหรือกระบวนการเสริมแรงที่เหมาะสม
12) บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการใฝ่รู้ของผู้เรียน
13) ผู้สอนมีการสรุปแนวคิดสำคัญในเรื่องที่สอน
14) ผู้สอนมีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
15) การตรงต่อเวลาของผู้สอน
16) ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
17) ผู้สอนวางตัวเหมาะสม
18) ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
19) ความพึงพอใจในองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
20) ความพึงพอใจในภาพรวม
ความประทับใจครูที่ประเมิน
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงของครูที่ประเมิน
Your answer
ข้อเสนอะแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms