แบบประเมินผลการเรียนการสอนครูโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ
รหัสคุณครู *
Your answer
ขื่อคุณครู *
Your answer
ปีการศึกษา 2561 *
ตอนที่ 1 สถานภาพผู้ตอบ *
ให้นักเรียนเลือกชั้นเรียน *
ให้นักเรียนเลือกห้องเรียน *
ตอนที่ 2 ให้นักเรียนเลือกตามความคิดเห็นของตนเอง *
5
4
3
2
1
1) ผู้สอนมีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี
2) ผู้สอนมีการชี้แจงผลการเรียน/ตัวชีวัดและแผนการจัดการรู้ให้กับผู้เรียนอย่างชัดเจน
3) ผู้สอนมีการเตรียมการสอนหรือเอกสารประกอบการสอน
4)เอกสารประกอบการสอนเรียงลำดับเนื้อหาได้อย่างเหมาะสม
5) ผู้สอนมีรูปแบบกิจกรรมและเทคนิคการสอนที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้
6) ผู้สอนมีการนำเทคโนโลยีมรใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
7) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพ
8) ผู้สอนมีทักษะการสื่อสารที่ดีในการสื่อความหมายกับผู้เรียน
9) ผู้สอนมีการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้เรียน
10) ผู้สอนสามารถตอบข้อซักถามของผู้เรียนได้อย่างชัดเจน
11) ผู้สอนมีเทคนิคหรือกระบวนการเสริมแรงที่เหมาะสม
12) บรรยากาศการจัดการเรียนการสอนเอื้อต่อการใฝ่รู้ของผู้เรียน
13) ผู้สอนมีการสรุปแนวคิดสำคัญในเรื่องที่สอน
14) ผู้สอนมีการแจ้งเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการเรียนที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม
15) การตรงต่อเวลาของผู้สอน
16) ผู้สอนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
17) ผู้สอนวางตัวเหมาะสม
18) ความรู้ที่ได้รับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
19) ความพึงพอใจในองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับ
20) ความพึงพอใจในภาพรวม
ความประทับใจครูที่ประเมิน *
Your answer
สิ่งที่ควรปรับปรุงของครูที่ประเมิน *
Your answer
ข้อเสนอะแนะอื่นๆ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ. Report Abuse