แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์
คำชี้แจง : แบบสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก
ข้อมูลบางส่วนจะนำไปปรับปรุงการให้บริการเว็บไซต์ เพื่อสนองต่อการบริการให้มากที่สุด
ดังนั้นคำตอบของท่านทุกข้อจึงมีความสำคัญยิ่ง ขอบคุณสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
เพศ *
ช่วงอายุ *
สถานภาพผู้ตอบ *
วุฒิการศึกษา *
ความถี่ในการเข้าใช้งาน *
1.การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์
2.การประเมินด้านวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์ *
มากที่่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
2.5 ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือสามารถใช้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้
2.2 เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าหน่วยงานมีภาระกิจในการดำเนินงานเกี่ยวกับอะไร
2.7 สำนวนภาษาที่ใช้สามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าต้องการประชาสัมพันธ์ถึงสิ่งใด
2.8ข้อมูลที่ประชาสัมพันธ์เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ในการศึกษาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน
2.6 ข้อมูลที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์มีความรวดเร็ว
2.9 ความพึงพอใจโดยรวมในการใช้เว็บไซต์
2.1เว็บสามารถสื่อให้ผู้ใช้ทราบได้ว่าเป็นเว็บของหน่วยงานใด
2.4 มีความเคลื่อนไหวของข่าวสารในหน่วยงาน
2.3 มีข้อมูลของหน่วยงานเพียงพอกับความต้องการของผู้ใช้
3.การประเมินด้านการออกแบบและจัดรูปแบบของเว็บไซต์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
3.1 หน้าโฮมเพจมีความสวยงามเหมาะสม น่าสนใจ
3.2 การจัดรูปแบบหน้าจอ ได้แก่ รูปภาพ ตัวอักษรและสี มีความเหมาะสมและน่าสนใจ
3.3 รูปแบบตัวอักษรอ่านได้ง่ายและสวยงาม
3.4 ภาษาและรูปภาพที่ใช้มีความสอดคล้องกันสามารถสื่อถึงเรื่องราวได้อย่างเหมาะสม
3.5 สีที่ใช้สวยงามและสบายตา
4. การประเมินด้านความสะดวก *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. การสืบค้นข้อมูลง่ายและสะดวก
2. การเข้าถึงข้อมูลและการดาวน์โหลดข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว
3. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน
4. มีช่องทางการติดต่อสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ
5. มีการเชื่อมโยงไปยัง social media เช่น Facebook
6. คำอธิบาย คำแนะนำบริการต่างๆ ชัดเจน
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms