แบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงาน ศธจ.กาญจนบุรี
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ
*Required
สถานภาพ*
ส่วนที่ ๒ ข้อมูลโดยรวมเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเว็บไซต์ของสำนักงาน ศธจ.กาญจนบุรี
ข้อมูลโดยรวม ยกตัวอย่าง เช่น ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ และการจัดรูปแบบเว็บไซต์ เป็นต้น
พอใจมากที่สุด
พอใจ
ปานกลาง
ไม่พอใจ
ไม่พอใจมากที่สุด
มีความชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และข้อมูลมีการปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ
การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร รูปภาพ ในเว็บไซต์มีความเหมาะสม น่าสนใจ
ปริมาณเนื้อหามีความเพียงพอกับคาวมต้องการ
การจัดลำดับเนื้อหาเป็นขั้นตอน มีความต่อเนื่อง อ่านแล้วเข้าใจ
มีการจัดหมวดหมู่ให้ง่ายต่อการค้นหา และทำความเข้าใจ
เนื้อหากับภาพมีความสอดคล้องกัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy