แบบสอบถามการรับรู้ข่าวสาร โครงการสื่อสารภายในองค์กร ปีงบประมาณ 2562
คำชี้แจง : การสำรวจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามทุกข้อให้ตรงกับความเป็นจริง และขอขอบพระคุณอย่างยิ่งในความร่วมมือเป็นอย่างดีจากท่านมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โปรดเลือกข้อที่ตรงกับท่านมากที่สุด
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ประเภทบุคลากร *
4. หน่วยงานที่สังกัด กอง/สำนัก/สำนักงานเกษตร/ศูนย์ฯ *
Your answer
ส่วนที่ 2 การได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
5. ท่านทราบโครงการสื่อสารภายในองค์กรปี 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตรหรือไม่ *
Captionless Image
6. ท่านทราบหรือไม่ว่า มีการกำหนดรหัสสีประจำกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อใช้ในสื่อสิ่งก่อสร้าง รถยนต์ และกิจกรรมต่าง ๆ *
Captionless Image
7. ท่านเคยเห็นสติ๊กเกอร์นี้ ติดที่รถยนต์กรมฯ หรืออาคารสำนักงานของกรมฯ หรือไม่ *
Captionless Image
8. ท่านได้รับทราบเรื่องการทำป้ายชื่อประจำตัวพร้อมสายคล้องคอแล้วหรือไม่ *
Captionless Image
9. ท่านได้ทราบเรื่องแอปพลิเคชัน DOAE SMART CONNECT หรือไม่ *
Captionless Image
10. ท่านคิดว่าช่องทางการแจ้งข้อมูล/ข่าวสาร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ช่องทางใด มีผลต่อการรับรู้ของท่าน *
รับรู้มาก
รับรู้ปานกลาง
รับรู้น้อย
ควรปรับปรุง
อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร (SSNET)
หนังสือเวียน
แอปพลิเคชัน
อื่น ๆ
จากข้อ 10. อื่น ๆ โปรดระบุ
Your answer
11. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service