แบบสอบถามผู้บังคับบัญชา / ผู้จ้างงาน / ผู้ใช้บัณฑิต

  คำชี้แจง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มีความประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ซึ่งเป็นบัณฑิตใหม่ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554 และเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของท่าน เพื่อที่จะนำความคิดเห็นมาวิเคราะห์ในภาพรวมเกี่ยวกับคุณสมบัติของบัณฑิตเสนอต่อมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและกำหนดนโยบายในการผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพสามารถรับใช้สังคมได้อย่างดีต่อไป แบบสอบถามนี้ประกอบด้วย 4 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้บังคับบัญชา/หัวหน้างาน/ผู้ใช้บัณฑิต ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ที่มีต่อความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต ตอนที่ 3 ความพึงพอใจและจุดเด่น จุดด้อยในการปฏิบัติงานของบัณทิต ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ของผู้บังคับบัญชา / หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้ใช้บัณฑิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา/ผู้จ้างงาน ที่มีต่อความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

  1) ความรู้ความสามารถเฉพาะวิชาชีพ
  2) ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน
  3) ความรู้ทางวิชาการทั่วไป
  4) ความรู้รอบตัวทั่วไป
  5) การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน
  6) ความสามารถในการรับรู้/เรียนรู้งาน
  7) ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไข
  8) ความสามารถและเทคนิคการตัดสินใจ
  9) ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  10) ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  11) ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
  12) ความสามารถในการสื่อสารและแสดงความคิดเห็น
  Please enter one response per row
  1) การวางแผนการทำงาน
  2) การบริหารจัดการ
  3) การทำงานเป็นทีม
  4) การมีไหวพริบปฏิภาณ
  5) การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
  6) การพัฒนาประยุกต์ และการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
  7) ความเป็นผู้นำ / ความเชื่อมั่นในตนเอง
  8) ความรับผิดชอบต่อหน้าที่
  9) การมีทรรศนคติที่เป็นสากล
  10) การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด
  11) การใช้เวลาให้เกิดประโยชน์เต็มที่
  12) คุณภาพของผลงานที่ทำโดยรวม
  Please enter one response per row
  1) ความมุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร อดทนในการทำงาน
  2) ความคล่องตัวและกระตือรือร้นในการทำงาน
  3) ความซื่อสัตย์ในการทำงาน
  4) ความตรงต่อเวลาในการทำงาน
  5) ความมีระเบียบวินัยในการทำงาน
  6) ความไว้วางใจในการทำงาน
  7) ความยึดมั่นในคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ
  8) การปรับตัวและมนุษยสัมพันธ์
  9) การรับฟังความคิดเห็นและการให้ความร่วมมือ
  10) ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  11) ความประพฤติและความสุภาพเรียบร้อย
  12) การแต่งกายและการวางตัวเหมาะสม
  13) มีจิตสาธารณะ
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ความพึงพอใจและจุดเด่น จุดด้อยในการปฏิบัติงานของบัณฑิต

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

  This is a required question