แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ
สถานะภาพ
*** หากเป็นนิสิต โปรดระบุ ชั้นปี
*** โปรดระบุคณะด้วยค่ะ
1. ด้านทรัพยากรและการบริการสารสนเทศ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
1.4 สารสนเทศหรือข้อมุลที่ได้รรับตรงตามความต้องการ
2. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการบริการ
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารค้นหาได้ง่าย
2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว
3. ด้านบุคลากรของห้องสมุด
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี
 3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เต็มใจช่วยเหลือ
3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
3.6 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
4. ด้านสถานที่/สิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
4.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ
4.3 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
4.4 ความปลอดภัยภายในสำนักหอสมุด
4.5 ความสะอาดภายในสำนักหอสมุด
5. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว Facebook จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น
5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เช่น บริการ กิจกรรม ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ฯลฯ
5.3 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
6. การบริการโดยรวม
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
ไม่พอใจ (0)
6.1 มีความพึงพอใจการให้บริการของสำนักหอสมุด (ภาพรวม)
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service