แบบประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจต่อการให้บริการของ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยทักษิณ

คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับข้อมูลและการใช้ของท่าน
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  1.1 ทรัพยากรสารสนเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการ
  1.2 ทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการตรงต่อความต้องการ
  1.3 ทรัพยากรสารสนเทศมีความทันสมัย
  1.4 สารสนเทศหรือข้อมุลที่ได้รรับตรงตามความต้องการ
  Please enter one response per row
  2.1 ขั้นตอนการขอรับบริการไม่ยุ่งยาก/ซับซ้อน เข้าใจง่าย
  2.2 การให้บริการมีความถูกต้องและรวดเร็ว
  2.3 การจัดเรียงทรัพยากรสารสนเทศบนชั้นสามารค้นหาได้ง่าย
  2.4 การใช้บริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยมีความสะดวก
  2.5 การบริการให้ความช่วยเหลือทางออนไลน์มีความสะดวกรวดเร็ว
  Please enter one response per row
  3.1 บุคลากรให้บริการโดยการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
  3.2 บุคลากรให้บริการด้วยความสุภาพ อัธยาศัยดี
   3.3 บุคลากรสนใจให้บริการอย่างจริงใจ เต็มใจช่วยเหลือ
  3.4 บุคลากรให้บริการด้วยความเสมอภาคเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
  3.5 บุคลากรให้บริการด้วยความรู้ความสามารถเชื่อถือได้แบบมืออาชีพ
  3.6 บุคลากรส่งมอบบริการได้ตรงตามเวลาที่สัญญากับผู้ใช้บริการ
  Please enter one response per row
  4.1 จำนวนที่นั่งอ่านมีเพียงพอ
  4.2 แสงสว่างมีเพียงพอ
  4.3 สภาพแวดล้อมภายในมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้า
  4.4 ความปลอดภัยภายในสำนักหอสมุด
  4.5 ความสะอาดภายในสำนักหอสมุด
  Please enter one response per row
  5.1 การประชาสัมพันธ์มีหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ จดหมายข่าว Facebook จัดกิจกรรมส่งเสริมการให้บริการ เป็นต้น
  5.2 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ำเสมอ เช่น บริการ กิจกรรม ทรัพยากรสารสนเทศใหม่ ฯลฯ
  5.3 สื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ เอกสาร แผ่นพับ และป้ายแนะนำการให้บริการ มีความชัดเจนและเพียงพอ
  Please enter one response per row
  6.1 มีความพึงพอใจการให้บริการของสำนักหอสมุด (ภาพรวม)
  Please enter one response per row
  This is a required question