INSCRIPCIÓ FUTBOL BASE C.F. JESÚS CATALÒNIA TEMP. 24/25 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
DADES DEL PARE, MARE O TUTOR:
Nom i Cognoms *
Data Naixement:
MM
/
DD
/
YYYY
NIF: *
Telefòn: *
Domicili:
CP:
Localitat *
DADES DEL JUGADOR/JUGADORA:
Nom i Cognoms: *
Data Naixement: *
MM
/
DD
/
YYYY
TIS:
Afectacions Mèdiques: *
Required
Quines:
Medicació:
Germans al Club: *
Required
Quants:
SOL·LICITA:
Inscriure el jugador o jugadora abans esmentat com a membre del C.F. Jesús Catalònia en la temporada 2024-2025 en la categoria:
Categories: *
CONDICIONS ECONÒMIQUES:
CONDICIONS:
  1. Al mateix temps, em comprometo a abonar les quotes aprovades per la junta directiva del CF Jesús Catalònia, en la forma i terminis fixats per aquests, així com ser coneixedor de la necessitat de procedir a la afiliació del jugador a la Mutualitat Catalana de Futbolistes en el cas de ser jugador federat el club.

  2. Declaro solemnement que totes les dades aquí incloses són certes i autoritzo expressament al CF Jesús Catalònia a incloure-les en la seva Base de Dades, designant com a domicili a efectes de notificacions l’adreça de correu electrònic especificada en l’encapçalament.

  3. D’altra banda i per la present atorgo al CF Jesús Catalònia i a aquells que actuen amb la seva autorització, el permís necessari per utilitzar, publicar, exposar, produir, duplicar i distribuir reproduccions fotogràfiques, enregistraments en vídeo o en àudio en què aparegui jo mateix i/o el meu fill/a referenciat, en aquells actes esportius i/o lúdics o de qualsevol mena organitzats o en que participi el CF Jesús Catalònia, especialment a través del web de l’Entitat o les xarxes socials. Tot això, de conformitat amb el dret a la pròpia imatge que està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució i regulat per la Llei 5/1982, de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge.

  4. A més, autoritzo el meu fill/a per poder realitzar durant la temporada els desplaçaments fora del terme de Tortosa, que organitzaran els dirigents del CF Jesús Catalònia, en vehicles particulars i transports públics.

  5. El jugador/a accepta el Codi de funcionament del reglament de règim intern aprovat per l’Escola. A més, el jugador/a en qüestió no podrà participar en cap torneig de futbol amb un altre equip sense l’autorització de la direcció esportiva. També es compromet a no entrenar en cap altre equip de futbol mentre sigui jugador del CF Jesús Catalònia..

  6. Finalment, també declaro haver estat informat que la samarreta oficial dels partits és propietat del club i que tinc l’obligació de retornar-la al final de la temporada en bon estat d’ús, amb l’obligació de que, si no ho faig, hauré d’abonar 30 €.

  7. Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà els diners en cap cas. Tampoc és podrà formular la inscripció si queda alguna quota pendent de la temporada anterior.

  8. Si algun rebut domiciliat és retornat, s’abonarà en efectiu a les oficines del club amb el recàrrec corresponent.

  9. El C.F Jesús Catalònia es reserva el dret de retirar fitxes, així com també prohibir entrenar y jugar partits a aquells jugadors que no estiguin al corrent de pagament.

Data Formalització Inscripció:___________/__________/______________________
AVIS IMPORTANT!
RECORDEU QUE PER FINALITZAR LA INSCRIPCIÓ ES NECESSARI PASSAR PER LES OFICINES DEL CLUB A REALITZAR EL PAGAMENT I FORMALITZAR LA INSCRIPCIÓ, GRÀCIES.
PLACES LIMITADES.
FORMA DE PAGAMENT QUOTES: *
EFECTIU:

El pagament es realitzarà trimestralment per avançat a les oficines del club.

HORARI D’OFICINES:

Dimarts i dimecres de 18 a 20 hores

DOMICILIAT: (emplenar autorització):
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA  
Prego serveixi carregar en el meu compte corrent a sota designat, i fins nova ordre, els rebuts corresponents a les quotes estipulades pel CF Jesús Catalònia per a la temporada 2024 - 2025, a nom de:

TITULAR DEL COMPTE:
NOM ENTITAT BANCÀRIA:

Emplenar les dades a continuació de la imatge:

IBAN(4 Digits):
NUM.ENTITAT (4 Digits):
NUM.OFICINA (4 Digits):
D.C. (2 Digits)
NÚMERO DE COMPTE (10 Digits):
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy