แบบสอบถามความพึงพอใจ การใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศวิชาการ (E-Journal, E-Book) ออนไลน์
วัตถุประสงค์ เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานฐานข้อมูล/วารสารวิชาการออนไลน์ และนำผลประเมินฯ ไปปรับปรุง พัฒนา การดำเนินงานด้านวิชาการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการและสถาบันฯ
สถานภาพ
ส่วนที่ 1= บุคลากรสถาบันฯ   ส่วนที่ 2 = บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน หลักสูตร...
1. บุคลากรสถาบันฯ
Clear selection
2. บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม/ปฏิบัติงาน หลักสูตร...
Clear selection
ปัจจัยประเมินฯ
1. ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ( E-Journal,E-Book,) มีเนื้อหาตรงกับความต้องการ สอดคล้องกับการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าและการทำวิจัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
.
2. ฐานข้อมูล/วารสารออนไลน์มีประโยชน์ เพียงพอ สำหรับการดำเนินงานและการพัฒนางานด้านวิชาการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
.
3. การสืบค้น/เข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ง่ายต่อการใช้งาน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
.
4. ผู้ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
.
5. ผู้ต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศมีทักษะ/ประสบการณ์ในการสืบค้นฐานข้อมูลวิชาการออนไลน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
.
6. การประชาสัมพันธ์/สื่อแนะนำวิธีการใช้งานฐานข้อมูล/วารสารออนไลน์ ชัดเจน เข้าใจง่าย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อที่สุด
.
7. สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์/เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ความเสถียรของระบบ เหมาะสมกับความต้องการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อที่สุด
.
8. ความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศวิชาการ (E-Journal, E-Book) ออนไลน์ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
.
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนา / อื่นๆ
ขอขอบคุณที่กรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถาม ทุกความคิดเห็นมีคุณค่าเพื่อการพัฒนาบริการที่ดี
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy Policy