ජාතික රූපවාහිනිය නැරඹීම සඳහා අවසර ලබා ගැනීම. Request for Visit Rupavahini. 
Subscribe Us   https://m.youtube.com/channel/UCybw7wRf9jhUnqUkNdqF-0w
Email *
Category/කාණ්ඩය
Clear selection
School Grade / විදුහල ශ්‍රේණිය
(පාසැල් සඳහා අදාල ශ්‍රේණිය හෝ ශ්‍රේණි සහ අනෙකුත් කාණ්ඩ සඳහා වෙනත්  තෝරන්න.)
*
Grade 1 / ශ්‍රේණිය 1
Grade 2 / ශ්‍රේණිය 2
Grade 3 / ශ්‍රේණිය 3
Grade 4 / ශ්‍රේණිය 4
Grade 5 / ශ්‍රේණිය 5
Grade 6 / ශ්‍රේණිය 6
Grade 7 / ශ්‍රේණිය 7
Grade 8 / ශ්‍රේණිය 8
Grade 9 / ශ්‍රේණිය 9
Grade 10 / ශ්‍රේණිය 10
Grade 11 / ශ්‍රේණිය 11
Grade 12 / ශ්‍රේණිය 12
Grade 13 / ශ්‍රේණිය 13
Other / වෙනත්
School
School /University/Technical College/Other Name / විදුහල / විශ්ව විද්‍යාලය / තාක්ෂණ විද්‍යාලය / වෙනත් ආයතනය නම *
Address / ලිපිනය *
Authorized Request Person Name /  බලයලත් ඉල්ලුම්කරුගේ නම *
Designation / තනතුර
*
Phone Number / දුරකථන අංකය *
E-mail / විද්‍යුත් තැපෑල
Expected Date of Arrival / පැමිණීමට අපේක්ෂිත දිනය
*
MM
/
DD
/
YYYY
Preferred Time Slot /  කැමති කාල පරාසය
*
Required
Number of Female Students / ගැහැණු සිසුන් ගණන
Number of Male Students / පිරිමි සිසුන් ගණන
Number of Female & Male Students / ගැහැණු සහ පිරිමි   සිසුන් ගණන
Number of Teachers & Parents / ගුරුවරුන් සහ දෙමව්පියන් ගණන
Souvenir List
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy