แบบรายงานผลการจัดจ้างงบประมาณสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ให้สถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุน และงบรายจ่ายอื่น ค่าสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายงานผลความก้าวหน้าในการจัดจ้าง ให้กับสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา ทุก ๆ วันที่ 15 และ วันที่ 28 ของทุก ๆ เดือน หรือสถานะมีการเปลี่ยนแปลง จนกระทั้งก่อหนี้ผูกพัน หรือลงนามสัญญาจ้างเสร็จสิ้น โดยรายงานข้อมูล ดังนี้

  ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  การรายงานผลความก้าวหน้าในการจัดจ้างสิ่งก่อสร้าง

  1.กรณีอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดจ้าง

  This is a required question
  This is a required question

  2. กรณีได้ผู้รับจ้างแล้ว รอลงนามสัญญา หรือก่อหนี้ผูกพันและลงนามสัญญาจ้างแล้ว

  ให้กรอกข้อมูลรายละเอียด ดังต่อไปนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question