แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจง
1. แบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาคุณภาพและการดำเนินงานในครั้งต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. กำหนดการดำเนินงานกิจกรรมฯ ณ ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์ อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2561
3. ขอให้ท่านคลิกเลือกประเมินตามระดับความพึงพอใจในแต่ละรายการตามความคิดเห็นของท่านและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อไป โดยแบบประเมินความพึงพอใจ มีทั้งสิ้น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
4. โดยมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ ดังต่อไปนี้
5 หมายถึง ความพึงพอใจมากที่สุด
4 หมายถึง ความพึงพอใจมาก
3 หมายถึง ความพึงพอใจปานกลาง
2 หมายถึง ความพึงพอใจน้อย
1 หมายถึง ความพึงพอใจน้อยที่สุด
ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน
1.1 เพศ *
1.2 สถานภาพ *
ตอนที่ 2 รายการประเมิน
*
5
4
3
2
1
1. การบริหารจัดการดำเนินงานประชาสัมพันธ์และประสานกับผู้เกี่ยวข้อง
2. ระบบการควบคุมดูแลและการบริหารความเสี่ยงจากการดำเนินงาน
3. ประโยชน์และความสำคัญของกิจกรรมฯ ครั้งนี้
4. สถานที่ในการดำเนินงานเข้าค่ายพักแรมและทัศนศึกษานอกสถานที่
5. กำหนดการและระยะเวลาในการดำเนินงานฯ
6. กิจกรรมฐานมีความเพียงพอและความเหมาะสม
7. กิจกรรมนันทนาการ ทักษะชีวิตและกิจกรรมเดินทางไกลมีความเหมาะสม
8. คณะวิทยากร ผู้บังคับบัญชาประจำกอง และประจำฐาน
9. อาหารและเครื่องดื่มมีความเพียงพอและเหมาะสม
10. การนำความรู้ ทักษะและกระบวนการต่าง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและชีวิตประจำวัน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานครั้งนี้
Your answer
ข้อเสนอแนะเพื่อการดำเนินงานครั้งต่อไป
Your answer
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือประเมินกิจกรรมฯในครั้งนี้
คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมฯ โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โทร.055-304180 โทรสาร 055-304181 Website: http//www.bdc.ac.th E-mail : academic.chinaraj@gmail.com Facebook:พุทธชินราชพิทยา โรงเรียน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service