Request edit access
Rynek Basket 2019
1 maja 2010

miejsce: rynek

start: godz. 10:00

Email address *
Imię i nazwisko kapitana drużyny *
Adres e-mail *
Telefon kontaktowy *
Drużyna - skład: imiona i nazwiska *
Nazwa Drużyny *
Kategoria wiekowa *
1.Oświadczam, iż zapoznałem się i zobowiązuję się do przestrzegania Regulaminu Rynek Basket, a tym samym w pełni akceptuję wszystkie jego regulacje i postanowienia. 2. Oświadczam, iż biorę udział w Rynek Basket na własną odpowiedzialność, mając pełną świadomość niebezpieczeństw i ryzyka, które mogą polegać na utracie zdrowia lub życia. Jednocześnie oświadczam, iż posiadam dobry stan zdrowia i nie są mi znane jakiekolwiek przeciwwskazania zdrowotne i medyczne do mojego udziału w Rynek Basket, jak również mój stan zdrowia w pełni pozwala mi na udział w tych zawodach. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Rynek Basket (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), dla celów związanych z organizacją, przygotowaniem i przeprowadzeniem Rynek Basket. Jednocześnie wyrażam zgodę na przesyłanie przez Organizatora, na mój adres e-mail (uczestnika) lub nr telefonu, informacji dotyczących tej imprezy. 4. Oświadczam, iż zapoznałem się z Klauzulą Informacyjną Rynek Basket przekazaną zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zwanego RODO, będącego załącznikiem do Regulaminu Rynek Basket. 5. Oświadczam, iż wszystkie podane przeze mnie dane i informacje, związane z moim udziałem w Rynek Basket są zgodne z prawdą i stanem faktycznym. *
Oświadczam, iż wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody* na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku, poprzez jego sporządzenie, utrwalanie i rozpowszechnianie przez Organizatora Rynek Basket (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Rybniku przy ul. Gliwicka 72), w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 666 z późn. zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) oraz udzielam nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji: 1) utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie, 2) wprowadzanie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej, 3) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,4) publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 5) zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach, ulotkach, broszurach, prezentacjach, bilbordach,6) emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych, 7) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom lub współorganizatorom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora, oficjalnego partnera lub współorganizatora w kontekście jego udziału w organizacji Rynek Basket 8) w celach promocyjnych i statystycznych związanych z rozpowszechnianiem przy wykorzystaniu środków masowego przekazu, informacji o Rynek Basket *
Akceptuję „Warunki korzystania z usług” świadczonych przez firmę Google Ireland Limited („Google”), firmę zarejestrowaną i działającą zgodnie z prawem irlandzkim (numer rejestracyjny: 368047), z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service