แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 1/2560

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำหรับนักศึกษา ต่างสาขาวิชา (์Non major)

  ขอความอนุเคราะห์ท่านในการตอบแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนา การให้บริการที่ดียิ่งขึ้น

  คำชี้แจง แบบสำรวจความพึงพอใจชุดนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในการติดตามประเมินผลการให้บริการในภาพรวม และปรับปรุงคุณภาพการให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  ความพร้อมและความสมบูรณ์ของเครื่องคอมพิวเตอร์
  ความพร้อมของซอฟต์แวร์
  ความพร้อมของโต๊ะ - เก้าอี้
  ความพร้อมของเครื่องปรับอากาศ
  ความพร้อมของอุปกรณ์สื่อการสอน (แสงสว่าง โปรเจคเตอร์)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ *** Nonmajor***